www.archive-ro-2012.com » RO » A » AJOFPCOVASNA

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 344 . Archive date: 2012-07.

 • Title: AJOFP-Covasna
  Descriptive info: .. AJOFP-Covasna.. Agentia Judeteanã pentru Ocuparea Fortei de Muncã a Judetului Covasna.. Despre Noi.. |.. Prezentare AJOFM Covasna.. Statistici.. Legislatie.. Proiecte si Programe.. Creditare.. Formare profesionala.. Masuri active.. Locuri de muncã.. Guestbook.. Contact.. Prezentare ANOFM.. Scurt Istoric.. Texte aferente acestui capitol.. A munkaero foglalkoztatas osztonzeset celzo intezkedesek.. FORMULARE (SPECIFICE ) - utilizabile in sistemul ocuparii.. FORMULARE (GENERALE ) - utilizabile in sistemul ocuparii.. DECLARATII LUNARE 2008 - document pentru descarcare.. DOCUMENTE, INFORMATII UTILE.. CV comun european.. CORECTIE DECLARSOM 2008 PENTRU LUNA DECEMBRIE.. NOTA.. Avand in vedere modificarea cuantumului contributiei datorate de angajatori bugetului asigurarilor pentru somaj la procentul de 0.. 5%, care va  ...   va copia in directorul unde este instalata aplicatia DECLSOM2008, prin aceasta modificare programul calculeaza contributia angajatorului si va emite declaratia in mod corect.. Fisiere atasate acestui capitol:.. PARAM.. zip.. Documente de uz general si de informare.. CALIFICARE 2008.. doc.. CREDITARE 2008.. INCUBATOR 2008.. SUBVENTII 2008.. MEDIERE 2008.. VENIT COMPL 2008.. oferta Locuri de Munca SITUATIA L.. M.. vacante.. adeverinta ANGAJATOR.. Modelul de comun european de curicculum vitae, aprobat prin HG 1021/2004 se poate descarca de aici.. Model de Curriculum Vitae european.. 1.. Szakmai tajekoztatas es tanacsadas.. 2.. Munkakozvetites.. 3.. Szakmai kepzes.. 4.. Munkahelyek szubvencioja( allami tamogatasok) - kedvezmenyek.. Page Generation: 0.. 01 Seconds..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: AJOFP-Covasna
  Descriptive info: 00 Seconds..

  Original link path: /modules.php?name=Disp&kat=1
  Open archive

 • Title: AJOFP-Covasna
  Descriptive info: Organizare.. Declaratii de avere si declaratii de interese.. Viziunea strategic :.. Dezvoltarea institu iei presupune asigurarea competitivit ii ei în raport cu celelalte institu ii.. Într-o societate a schimb rilor rapide, orientarea spre viitor este o premis esen ial pentru asigurarea competitivit ii.. În condi iile dinamismului accentuat al societ ii organiza ia trebuie s r spund prompt la situa iile ivite, asigurându- i capacitatea atât de a fructifica oportunit ile ivite cât i de a solu iona problemele.. De aceea, a fi întotdeauna cu un pas înaintea viitorului constituie prima preocupare a institu iei con tient de contextul în care se afl.. Astfel, institu ia va trebui s - i asume un rol activ creând condi iile necesare unor reac ii adecvate la dinamismul caracteristic societ ii.. Misiunea institu iei.. Agen ia pentru Ocuparea For ei de Munc este o institu ie ce ofer servicii diversificate în domeniul asigur rilor pentru omaj.. Activitatea global a institu iei e orientat spre c utarea continu a unor noi c i de asigurare a cre terii calit ii vie ii oamenilor prin ocupare deplin.. Misiunea care ne conduce în permanen este aceea de a furniza servicii eficiente pe pia a muncii în scopul permanentei îmbun t iri a percep iei pe care clien ii, dar i angaja ii o au despre calitatea serviciilor noastre.. Politicile sociale din domeniul ocup rii urm resc combinarea m surilor de protec ie i asisten social pentru anumite categorii sau grupuri de persoane cu ac iuni care vor contribui la asigurarea locului de munc pentru ob inerea de venituri permanente i în cre tere, ca premis esen ial de îmbun t ire a condi iilor de via.. De i ne dezvolt m în principal pe diversificarea serviciilor succesul depinde în cea mai mare m sur de modul în care satisfacem cerin ele pie ei.. Aceasta presupune o colaborare deplin cu clien ii no tri.. Trebuie s ne asum m riscul de a descoperii solu ii originale i îndr zne e pentru rezolvarea cât mai multor probleme complexe, introducând pe pia a pe care oper m servicii mai eficiente, pentru un nivel de trai superior.. Serviciile oferite de A.. J.. O.. F.. M îl ajut s î i construiasc un viitor.. Agen ia Jude ean Pentru Ocuparea For ei de Munc Covasna.. Indiferent de forma sub care a func ionat, Ministerul Muncii s-a ocupat de plasare, preg tire i îndrumare profesional.. Dar, datorit reformei economice, cerin elor societ ii i importantelor schimb ri socio-economice ap rute dup 1990, a fost necesar înfiin area unei institu ii care s se ocupe special de plasare, preg tire profesional i îndrumare i care s efectueze pl ile drepturilor b ne ti pentru popula ia beneficiar.. Astfel, prin Legea nr.. 145/1998 a fost reglementat înfiin area Agen iei Judetene pentru Ocupare i Formare Profesional , institu ie public cu personalitate juridic afalta in subordinea Agentie Nationale pentru Ocupare si Formare Profesionala, ce i-a început activitatea de la 1 ianuarie 1999.. Prin Ordonan a de urgen nr.. 294/2000 a fost modificat i completat Legea nr.. 145/1998, noua denumirea a institu iei devenind, de la 01.. 01.. 2001, Agen ia Judeteana pentru Ocuparea For ei de Munc.. Legea nr.. 202/2006 privind organizarea si functionarea Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si implicit a AJOFM, va inlocui Legea nr.. 145/1998 incepand cu 23.. 07.. 2006.. Pentru organizarea i desfasurarea activit ilor specifice la nivel jude ean A.. M are în subordine o agen ie locala la Sfantu Gheorghe si patru puncte de lucru in orasele Tg.. Secuiesc, Covasna, Baraolt si Int.. Buzaului, unit i fara personalitate juridic.. Atribu iile institu iei.. Pentru realizarea obiectivelor sale.. Agen ia Jude ean pentru Ocuparea For ei de Munc are urm toarele atribu ii principale:.. - asigura implementarea politicilor de ocupare a fortei de munca.. - asigura implementarea programelor destinate dezvoltarii resurselor umane, finantate  ...   concretizate în prestarea unor servicii care încearc s fac omerii mai atractivi pentru angajatori.. Se adreseaz de asemenea persoanelor amenin ate de concedieri.. M surile active pe pia a muncii includ urm toarele servicii:.. Serviciile de mediere/plasare: serviciile de mediere a muncii reprezint punerea în leg tur a angajatorilor cu persoanele aflate în c utarea unui loc de munc , în vederea stabilirii de raporturi de munc sau de serviciu.. Aceste servicii constau în oferirea de informa ii privind locurile de munc vacante i condi iile de ocupare a acestora, prin publicarea, afi area i organizarea de burse ale locurilor de munc , medierea electronic , adic punerea în coresponden a cererilor i ofertelor de munc prin intermediul Internet-ului ( www.. semm.. ro ) i preselec ia candida ilor, corespunz tor cerin elor locurilor de munc oferite.. Servicii de consiliere i de informare: informarea i consilierea profesional constituie un ansamblu de servicii oferite persoanelor în c utarea unui loc de munc , în mod gratuit.. Acestea sunt:.. o furnizarea de informa ii privind pia a muncii i evolu ia ocupa iilor,.. o evaluarea i autoevaluarea personalit ii în vederea orient rii profesionale,.. o dezvoltarea abilit ii i a încrederii în sine a persoanelor aflate în c utarea unui loc de munc în vederea lu rii deciziei privind propria carier ,.. o instruirea în metode i tehnici de c utare a unui loc de munc ( prezentarea la interviu, întocmirea unui CV ).. Servicii de formare profesional : organizarea cursurilor de calificare recalificare gratuite ofer persoanelor aflate în c utarea unui loc de munc posibilitatea dobândirii cuno tin elor teoretice i practice specifice unei noi meserii care s m reasc ansele ocup rii unui nou loc de munc.. Servicii de subven ionare a mobilit ii pe pia a muncii: constau în acordarea unor drepturi b ne ti persoanelor care se încadreaz într-o localitate aflat la peste 50 km fa de domiciliu precum i celor care î i schimb domiciliul în alt localitate ca urmare a încadr rii.. Servicii de consultan pentru începerea unei afaceri: consultan a i asisten a pentru începerea unei activit i independente sau pentru ini ierea unei afaceri se acord , la cerere, persoanelor aflate în c utarea unui loc de munc , sub form de servicii juridice, de marketing, financiare i alte servicii de consultan.. Servicii de subven ionare a locurilor de munc : pentru încadrarea unor persoane apar inând unor categorii defavorizate ( omeri parinti unici sustinatori ai familiilor monoparentale, omeri cu vârsta de peste 45 de ani, omeri cu handicap ) sau a absolven ilor proveni i din ultima promo ie se subven ioneaz cheltuielile cu salariile ale acestora pe timp de un an.. Totodat se subven ioneaz cheltuielile cu for a de munc încadrat ca urmare a aplicarii unor programe care au ca scop ocuparea temporara a persoanelor provenite din randul somerilor, pentru dezvoltarea comunitatilor locale.. Serviciul de creditare: creditele cu dobând avantajoasa sunt acordate întreprinderilor mici i mijlocii, unit ilor cooperatiste, asocia iilor familiale i persoanelor fizice autorizate s desf oare activit i independente precum i omerilor care înfiin eaz societ i în scopul cre rii de noi locuri de munc , din care minimum 60 % pentru omeri.. Servicii de preconcediere: Aceste servicii includ:.. o informarea privind prevederile legale referitoare la protec ia omerilor i acordarea serviciilor de ocupare i formare profesional ,.. o plasarea pe locurile de munc vacante, existente în plan local,.. o instruirea în modalit i de c utare a unui loc de munc ,.. o reorientarea profesional în cadrul unit ii sau cuprinderea în cursuri de formare de scurt durat ,.. o sondarea opiniei salaria ilor i consilierea acestora cu privire la m surile de combatere a omajului.. A.. M realizeaza de asemenea si o serie de m surile pasive acestea fiind concretizate prin servicii de plat a diferitelor tipuri de indemniza ii de omaj..

  Original link path: /modules.php?name=Disp&kat=2
  Open archive

 • Title: AJOFP-Covasna
  Descriptive info: MASURI ACTIVE.. ACTIVITATE IN CIFRE SI DATE.. SITUATIA STATISTICA DE LA SFARSITUL ANULUI 2007.. SITUATIA STATISTICA DE LA SFARSITUL ANULUI 2006.. STATISTICA 2005 - INDICATORI LA NIVEL NATIONAL SI PROPRII.. STATISTICI DE LA SFARSITUL ANULUI 2005.. nr.. someri la 30.. 11.. 2007.. htm.. situatia operativa noi 2007.. pdf.. RAPORT DE ACTIVITATE 2006.. Raport de activitate 2006.. raport 12 luni 2006.. raport an 2005 pentru ANOFM.. Evolutie somaj 1990-2005.. xls.. Situatia statisticÄ la 31 dec 2005.. Situatia -rata someri -.. RAPORT DE ACTIVITATE 2005.. Raport de activitate 2005.. prezentare 30 iunie AJOFM CV.. ppt..

  Original link path: /modules.php?name=Disp&kat=4
  Open archive

 • Title: AJOFP-Covasna
  Descriptive info: CONSTITUTIA din 21 noiembrie 1991 EMITENT : ADUNAREA CONSTITUANTA Publicata in MONITORUL OFICIAL nr.. 233 din 21 noiembrie 1991.. LEGEA NR.. 76 din anul 2002 PRIVIND SISTEMUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ SI STIMULAREA OCUPARII FORTEI DE MUNCA.. Legea 107 / 2004 de modificare si completare a Legii 76 / 2002.. comunicate de presa 2007.. C.. A.. E.. N.. Legea nr 72 din 2007 privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor.. Opis legislativ.. MODIFICARI SI COMPLETARI ALE LEGII 76, NORME SI INSTRUCTIUNI AFERENTE.. COMUNICAT DE PRESA - 2006 - 2007.. PROCEDURI.. ALATURAT VA PREZENTAM DOCUMENTUL DE UTILITATE MAXIMA PRIVIND CODURILE ACTIVITATIILOR DIN ECONOMIA NATIONALA.. Tabel de corespondente CAEN REV1-CAEN REV2.. LEGE nr.. 72 din 26 martie 2007.. privind stimularea incadrarii in munca a elevilor si studentilor.. LEGEA 72 din 2007.. comunicat presa ART 48 sel 30.. 03.. 2007.. 76/2002.. OUG 124/2002.. Legea nr 107/2004.. Legea nr 580/2004.. OUG 144/2005.. H.. G nr.. 174/2002.. G.. nr 1089/2002.. nr 934/2004.. nr 936/2004.. G nr 937/2004.. 377/2002 (modif si compl prin H.. 937/2004).. G nr 410/2005.. 278/2002.. 277/2002 (modif prin H.. 790/2004).. nr 790/2004.. 1090/2002.. Ordinul nr.. 85/2002 (modif si completat Ord 281/2004).. / Anexa nr.. 1.. 5.. Ordinul nr 281/2004.. Ordin nr.. 284/2002 (alin 3,art.. 4 abrog.. prin Ordin 186/2003).. 2.. 3.. 4.. 6.. 7.. 8.. 9.. 10.. 11.. Ordin 186/2003.. Ordin nr 86/2002.. 186/2002.. 270/2002.. 193/2002.. Ordin nr 279/2004.. Ordin nr 288/2004.. Ordin nr 405/2004.. Ordin nr 280/2004.. Ordin nr 171/2004 (modif si completat Ord 608/2004).. Ordin nr 608/2004.. Ordin nr 1084/2004.. Ordin nr 406/2004.. Norme metodologice nr 2560/2004.. Hotararea nr.. 768/2003.. Decizia nr.. 210/2002.. 266/2002.. Regulament organizare C.. Nota 1620/2002.. 145/1998.. HOTARARE nr1860 PROCEDURI PRIVIND ACCESUL LA MASURI DE OCUPARE.. COMUNICAT DE PRESA.. comunicat presa.. comunicat presa ART 48 sel 6 noiembrie 2006.. ComunicaT ABSOLVENTI.. comunicat de presa bursa absolventi 2006.. comunicat de presa MACS in 2006.. Comunicat Intalnire TgSecuiesc.. ComunicatCreditare2006.. ComunicatCursuri.. ComunicatFS.. ComunicatUIP.. comunicat presa ART 48 sel 22.. 06.. 0054.. anexa 1 inlocuieste anexa 1 la norme.. anexa 10 inlocuieste anexa 21 la norme.. anexa 11 anexa 23 la norme.. anexa 12 anexa 24 la norme.. anexa 13 anexa 25 la norme.. anexa 14 anexa 26 la norme.. anexa 2 inlocuieste anexa 5 la norme.. anexa 3 inlocuieste anexa 13 la norme.. anexa 4 inlocuieste anexa 14 la norme.. anexa 5 inlocuieste anexa 15 la norme.. anexa 6 inlocuieste anexa 16 la norme.. anexa 7 inlocuieste anexa 17 la norme.. anexa 8 inlocuieste anexa 19 la norme.. anexa 9 inlocuieste anexa 20 la norme.. LEGE nr 76 ACTUALIZATA LA 01.. 107 din 7 aprilie 2004.. pentru modificarea si completarea Legii nr.. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.. EMITENT: PARLAMENTUL.. PUBLICAT IN: MONITORUL OFICIAL nr.. 338 din 19 aprilie 2004.. Parlamentul Romaniei adopta prezenta lege.. ART.. I.. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, publicata an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.. 103 din 6 februarie 2002, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si se completeaza dupa cum urmeaza:.. Litera e) a articolului 16 va avea urmatorul cuprins:.. "e) cetateni straini sau apatrizi care au fost ancadrati an munca sau au realizat venituri an Romania, conform legii;".. Partea introductiva si literele a), g) si h) ale alineatului (1) al articolului 17 vor avea urmatorul cuprins:.. "Art.. 17.. - (1) In vederea stabilirii dreptului de indemnizatie de somaj, somerii prevazuti la art.. 16 lit.. a) sunt persoanele care se pot gasi an una dintre urmatoarele situatii:.. a) le-a ancetat contractul individual de munca sau contractul de munca temporara din motive neimputabile lor;.. g) au ancetat activitatea ca urmare a pensionarii pentru invaliditate si care, ulterior, au redobandit capacitatea de munca si nu au reusit sa se ancadreze an munca;.. h) le-au ancetat raporturile de munca sau de serviciu din motive neimputabile lor, an perioada de suspendare a acestora, potrivit legii;".. Litera i) a alineatului (1) al articolului 17 se abroga.. Literele a) si b) ale alineatului (2) al articolului 17 vor avea urmatorul cuprins:.. "a) sunt absolventi ai institutiilor de anvatamant, an varsta de minimum 16 ani, care antr-o perioada de 60 de zile de la absolvire nu au reusit sa se ancadreze an munca potrivit pregatirii profesionale;.. b) sunt absolventi ai scolilor speciale pentru persoane cu handicap an varsta de minimum 16 ani, care nu au reusit sa se ancadreze an munca potrivit pregatirii profesionale;".. 5.. Litera c) a alineatului (2) al articolului 18 va avea urmatorul cuprins:.. "c) cetateni straini sau apatrizi care, pe perioada an care au domiciliul sau resedinta an Romania, sunt ancadrati an munca sau realizeaza venituri, an conditiile legii.. ".. 6.. Litera a) a articolului 19 va avea urmatorul cuprins:.. "a) persoanele care desfasoara activitati pe baza de contract individual de munca sau pe baza de contract de munca temporara, an conditiile legii, cu exceptia persoanelor care au calitatea de pensionari;".. 7.. Dupa alineatul (1) al articolului 24 se introduce alineatul (1^1) cu urmatorul cuprins:.. "(1^1) Cu sumele recuperate din debite provenite din venituri datorate bugetului asigurarilor pentru somaj se reintregesc veniturile acestui buget, an functie de natura sursei la care a fost creat debitul.. 8.. Alineatul (2) al articolului 25 va avea urmatorul cuprins:.. "(2) Disponibilitatile banesti anregistrate la finele anului de bugetul asigurarilor pentru somaj se reporteaza si se utilizeaza an anul urmator.. 9.. Dupa alineatul (2) al articolului 25 se introduce alineatul (3) cu urmatorul cuprins:.. "(3) Disponibilitatile banesti ale bugetului asigurarilor pentru somaj sunt purtatoare de dobanzi.. 10.. Articolul 26 va avea urmatorul cuprins:.. 26.. - Angajatorii au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, an cota de 3%, aplicata asupra fondului total de salarii brute lunare realizate de persoanele asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art.. 19.. 11.. Dupa alineatul (1) al articolului 27 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:.. "(2) Prevederile alin.. (1) nu se aplica pe perioada an care raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor asigurate obligatoriu, prin efectul legii, prevazute la art.. 19, sunt suspendate potrivit legii, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile.. 12.. Articolul 28 va avea urmatorul cuprins:.. 28.. - Persoanele asigurate an baza contractului de asigurare pentru somaj, prevazute la art.. 20, au obligatia de a plati lunar o contributie la bugetul asigurarilor pentru somaj, an cota de 4%, aplicata asupra venitului lunar declarat an contractul de asigurare pentru somaj.. 13.. Litera f) a alineatului (1) al articolului 33 va avea urmatorul cuprins:.. "f) finantarea serviciilor de formare profesionala pentru persoanele care, potrivit legii, beneficiaza an mod gratuit de aceste servicii;".. 14.. Dupa alineatul (1) al articolului 34 se introduc alineatele (1^1)-(1^3) cu urmatorul cuprins:.. "(1^1) La stabilirea perioadei de 24 de luni, prevazuta la alin.. (1) lit.. a), nu se iau an calcul:.. a) perioada de suspendare a raporturilor de munca sau de serviciu, cu exceptia perioadei de incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile;.. b) perioada de pensionare pentru invaliditate, daca aceasta nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art.. 17 alin.. g);.. c) perioada cuprinsa antre data suspendarii raporturilor de munca sau de serviciu si data ancetarii motivului pentru care acestea au fost suspendate, pentru persoanele prevazute la art.. h);.. d) perioada cuprinsa antre data ancetarii raporturilor de munca sau de serviciu si data ramanerii definitive a hotararii judecatoresti de reintegrare an munca, daca aceasta perioada nu depaseste 12 luni, pentru persoanele prevazute la art.. j).. (1^2) Pentru persoanele ancadrate cu contract individual de munca cu timp partial, stagiul de cotizare prevazut la alin.. a) se stabileste proportional cu timpul efectiv lucrat, prin cumularea stagiilor realizate an baza contractelor individuale de munca cu timp partial.. (1^3) Pentru persoanele ancadrate cu contract de munca temporara, stagiul de cotizare prevazut la alin.. a) se stabileste an functie de durata fiecarei misiuni, respectiv de timpul cat persoanele se afla la dispozitia agentului de munca temporara, antre misiuni.. 15.. Alineatul (2) al articolului 34 va avea urmatorul cuprins:.. "(2) Constituie stagiu de cotizare si perioadele an care angajatorul nu a platit contributia la bugetul asigurarilor pentru somaj si se afla an procedura de executare silita, reorganizare judiciara, faliment, anchidere operationala, dizolvare, lichidare, administrare speciala sau nu si-a achitat contributiile datorita unor situatii de forta majora.. 16.. Articolul 35 va avea urmatorul cuprins:.. 35.. - (1) Pentru persoanele care au avut raporturile de munca sau de serviciu suspendate, cu exceptia suspendarii pentru incapacitate temporara de munca, daca aceasta nu depaseste 30 de zile, stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadei de asigurare realizata anainte de suspendare cu perioada de asigurare realizata dupa reluarea activitatii.. (2) Pentru persoanele prevazute la art.. g) si j), stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadelor de asigurare realizate anainte de ancetarea raporturilor de munca sau de serviciu.. (3) Pentru persoanele prevazute la art.. h), stagiul minim de cotizare se realizeaza prin cumularea perioadelor de asigurare realizate anainte de suspendarea raporturilor de munca sau de serviciu.. Literele a) si h) ale alineatului (1) al articolului 38 vor avea urmatorul cuprins:.. "a) ancetarii contractului individual de munca sau a contractului de munca temporara;.. h) ancetarii motivului pentru care au fost suspendate raporturile de munca sau de serviciu;".. 18.. Litera i) a alineatului (1) al articolului 38 se abroga.. Litera m) a articolului 44 va avea urmatorul cuprins:.. "m) la data admiterii antr-o forma de anvatamant, an cazul persoanelor asimilate somerilor, prevazute la art.. (2) lit.. a) si b).. 20.. Litera c) a alineatului (1) al articolului 45 va avea urmatorul cuprins:.. "c) la data ancadrarii an munca, conform legii, pe o perioada de cel mult 12 luni;".. 21.. Dupa titlul capitolului IV "Masuri pentru prevenirea somajului" se introduce articolul 48^1 cu urmatorul cuprins:.. 48^1.. - (1) In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor ancadrate an munca, angajatorilor care organizeaza, an baza planului anual de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati an conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat.. (2) Angajatorii pot beneficia de suma prevazuta la alin.. (1) pentru derularea unui singur program de formare profesionala an cursul unui an.. (3) Suma prevazuta la alin.. (1) se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la capitolul "Cheltuieli de anvatamant", an limita de cel putin 15%, angajatorilor selectati anual de agentia pentru ocuparea fortei de munca.. (4) Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de pregatire profesionala, pentru care s-a acordat suma prevazuta la alin.. (1), cel putin 3 ani de la data acordarii sumei.. (5) Angajatorii care anceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin.. (4) anterior termenului de 3 ani sunt obligati sa restituie, an totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca subventia acordata, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei, an vigoare la data ancetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca ancetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art.. 83 alin.. (2) si nu mai pot beneficia de prevederile alin.. (1) o perioada de 2 ani de la data ancetarii raporturilor de munca sau de serviciu ale persoanelor respective.. (6) Procedura si modul de acordare a sumei prevazute la alin.. (1) se stabilesc prin normele metodologice de aplicare a prezentei legi.. 22.. Alineatul (3) al articolului 50 va avea urmatorul cuprins:.. "(3) In vederea realizarii serviciilor de preconcediere, angajatorii aflati an situatiile prevazute la art.. 49 sunt obligati sa anstiinteze agentiile pentru ocuparea fortei de munca cu cel putin 45 de zile calendaristice anterioare emiterii deciziilor de concediere.. 23.. Articolul 56 va avea urmatorul cuprins:.. 56.. - Furnizorii de servicii pot presta serviciile specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca, finantate din alte fonduri decat bugetul asigurarilor pentru somaj, numai daca sunt acreditati de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca.. 24.. Dupa articolul 56 se introduce articolul 56^1 cu urmatorul cuprins:.. 56^1.. - Nu se supun acreditarii de catre Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca furnizorii de servicii specializate pentru stimularea ocuparii fortei de munca din statele membre ale Uniunii Europene si din Spatiul Economic European care au fost supusi unei astfel de conditii an statul de origine sau de provenienta.. 25.. Alineatul (3) al articolului 61 va avea urmatorul cuprins:.. "(3) De servicii de mediere gratuite beneficiaza, la cerere, si persoanele prevazute la art.. c)-f).. Articolul 66 va avea urmatorul cuprins:.. 66.. - (1) Persoanele prevazute la art.. a), b), d), e) si f), precum si persoanele care desfasoara activitati an mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat indemnizatia de somaj si care sunt anregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca beneficiaza, an mod gratuit, de servicii de formare profesionala.. (2) Serviciile de formare profesionala se asigura, gratuit, la cererea persoanelor angajate, cu acordul angajatorului, sau la cererea angajatorului, si pentru persoanele aflate an urmatoarele situatii:.. a) au reluat activitatea ca urmare a ancetarii concediului pentru cresterea copilului pana la amplinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani an cazul copilului cu handicap;.. b) au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;.. c) au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate.. (3) Prevederile alin.. (2) se aplica an cazul an care cererea este formulata an termen de 12 luni de la data reluarii activitatii persoanelor, o singura data pentru fiecare situatie.. (4) Persoanele aflate an detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pana la ultima zi de executare a pedepsei pot urma un program de formare profesionala organizat de agentiile pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, cheltuielile necesare pregatirii profesionale fiind suportate din bugetul asigurarilor pentru somaj.. 27.. Dupa articolul 66 se introduce articolul 66^1 cu urmatorul cuprins:.. 66^1.. - (1) Prin servicii de formare profesionala se antelege totalitatea drepturilor de care beneficiaza persoanele prevazute la art.. 66 alin.. (1) si (2) pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala.. (2) Persoanele aflate an cautarea unui loc de munca, care beneficiaza an mod gratuit de servicii de formare profesionala, au urmatoarele drepturi:.. a) sa beneficieze de pregatire teoretica si practica pe toata durata cursului;.. b) sa beneficieze de rechizite si materiale de instruire si sa primeasca an folosinta manuale;.. c) sa beneficieze, daca este cazul, de echipament de protectie pe timpul instruirii practice;.. d) sa beneficieze, pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregatire, de abonament gratuit pe mijloacele de transport an comun sau, dupa caz, de decontarea cheltuielilor de transport, pentru cel mult patru deplasari an cursul unei luni, daca nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire, an conditiile prevazute de reglementarile an vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii an alta localitate, precum si an cazul deplasarii, an cadrul localitatii, an interesul serviciului;.. e) sa beneficieze de consultatii medicale, analize medicale si teste necesare frecventarii cursului.. (3) Persoanele prevazute la alin.. (2), care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregatire sau locuiesc la o distanta mai mare de 50 de km de aceasta, au dreptul pe perioada cat participa la pregatirea profesionala sa beneficieze de cazare si de o suma de bani pentru acoperirea mesei la nivelul prevazut de reglementarile an vigoare pentru salariatii institutiilor publice si regiilor autonome cu specific deosebit pe perioada delegarii si detasarii an alta localitate, precum si an cazul deplasarii, an cadrul localitatii, an interesul serviciului.. (4) Procedurile privind modul de acordare a drepturilor de care beneficiaza persoanele aflate an cautarea unui loc de munca pe durata participarii la o forma de pregatire profesionala se elaboreaza de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca si se aproba prin ordin al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, care se publica an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.. (5) Persoanele care beneficiaza de indemnizatie de somaj sunt obligate sa participe la programele de formare profesionala oferite si organizate de agentiile pentru ocuparea fortei de munca.. (6) Persoanele prevazute la art.. (1) pot beneficia de servicii de formare profesionala gratuite, o singura data, pentru fiecare perioada an care se afla an cautarea unui loc de munca.. (7) Drepturile prevazute la alin.. (2) si (3) se suporta din bugetul asigurarilor pentru somaj.. Alineatul (2) al articolului 67 va avea urmatorul cuprins:.. "(2) Formarea profesionala a persoanelor an cautarea unui loc de munca se realizeaza de agentiile pentru ocuparea fortei de munca prin centrele de formare profesionala din subordinea acestora si prin centrele regionale pentru formarea profesionala a adultilor ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca, precum si prin furnizori de servicii de formare profesionala, din sectorul public sau privat, autorizati an conditiile legii.. 29.. Dupa alineatul (2) al articolului 67 se introduc alineatele (3) si (4) cu urmatorul cuprins:.. "(3) Modul de organizare si functionare al centrelor regionale pentru formarea profesionala a adultilor se aproba prin hotararea consiliului de administratie al Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca.. (4) Ordinul presedintelui Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca de punere an aplicare a hotararii consiliului de administratie se publica an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I.. 30.. Alineatul (3) al articolului 71 va avea urmatorul cuprins:.. "(3) Serviciile prevazute la alin.. (1) se acorda, gratuit, persoanelor prevazute la art.. a), b), d), e) si f) o singura data, pentru fiecare perioada an care se afla an cautarea unui loc de munca, precum si studentilor care solicita acordarea de credite cu dobanda avantajoasa din bugetul asigurarilor pentru somaj an conditiile prezentei legi.. 31.. Articolul 72 va avea urmatorul cuprins:.. 72.. - (1) Persoanele carora li s-a stabilit dreptul la indemnizatia de somaj potrivit legii si care se angajeaza pentru program normal de lucru, conform prevederilor legale an vigoare, si, ca urmare a angajarii, le anceteaza plata indemnizatiei de somaj beneficiaza, din momentul angajarii pana la sfarsitul perioadei pentru care erau andreptatite sa primeasca indemnizatia de somaj, de o suma lunara, neimpozabila, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj, reprezentand 30% din cuantumul indemnizatiei de somaj, stabilita si, dupa caz, recalculata conform legii.. (2) Nu beneficiaza de prevederile alin.. (1) persoanele care se ancadreaza la angajatori cu care au fost an raporturi de munca sau de serviciu an ultimii 2 ani.. 32.. Articolul 76 va avea urmatorul cuprins:.. 76.. - (1) Angajatii au obligatia de a restitui integral sumele primite cu titlu de prima de ancadrare neimpozabila sau prima de instalare conform art.. 74 si 75, an situatia an care raporturile de munca sau de serviciu anceteaza, antr-o perioada mai mica de 12 luni de la data ancadrarii an munca, an temeiul urmatoarelor prevederi:.. a) art.. 55 lit.. b), art.. 56 lit.. g) si i), art.. 61 lit.. a) si art.. 79 din Legea nr.. 53/2003 - Codul muncii, cu modificarile ulterioare;.. b) art.. b) din Legea nr.. 53/2003, cu modificarile ulterioare, daca au fost condamnati prin hotarare judecatoreasca definitiva;.. c) art.. 90 alin.. b) si e), alin.. f) si g) si alin.. (5) din Legea nr.. 188/1999*) privind Statutul functionarilor publici, cu modificarile si completarile ulterioare.. ___________.. *) Legea nr.. 188/1999 a fost republicata an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr.. 251 din 22 martie 2004.. (2) In situatia nerespectarii prevederilor alin.. (1) recuperarea sumelor prevazute la art.. 74 si 75 se va face pe baza angajamentelor beneficiarilor, care constituie titluri executorii.. 33.. Articolul 78 va avea urmatorul cuprins:.. 78.. - Din bugetul asigurarilor pentru somaj si din alte surse alocate conform prevederilor legale se pot subventiona cheltuielile cu forta de munca efectuate an cadrul unor programe care au ca scop ocuparea temporara a fortei de munca din randul somerilor, pentru dezvoltarea comunitatilor locale.. 34.. Alineatul (1) al articolului 79 va avea urmatorul cuprins:.. 79.. - (1) Subventiile prevazute la art.. 78 se acorda, la solicitarea autoritatilor publice locale, angajatorilor carora li s-au atribuit contracte cu respectarea reglementarilor an vigoare privind achizitiile publice, pe o perioada de cel mult 12 luni pentru fiecare persoana incadrata, din randul somerilor, cu contract individual de munca pe perioada determinata de cel mult 12 luni.. Articolul 80 va avea urmatorul cuprins:.. 80.. - (1) Angajatorii care ancadreaza an munca pe durata nedeterminata absolventi ai unor institutii de anvatamant primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare absolvent:.. a) 1 salariu de baza minim brut de tara, an vigoare la data ancadrarii an munca, pentru absolventii ciclului inferior al liceului sau ai scolilor de arte si meserii;.. b) 1,2 salarii de baza minime brute pe tara, an vigoare la data ancadrarii an munca, pentru absolventii de anvatamant secundar superior sau anvatamant postliceal;.. c) 1,5 salarii de baza minime brute pe tara, an vigoare la data ancadrarii an munca, pentru absolventii de anvatamant superior.. (2) Angajatorii care ancadreaza an munca pe durata nedeterminata absolventi din randul persoanelor cu handicap primesc lunar, pentru fiecare absolvent, sumele prevazute la alin.. (1) pe o perioada de 18 luni.. (3) Nu beneficiaza de prevederile alin.. (1) si (2) angajatorii care au obligatia, potrivit legii, de a ancadra an munca absolventi ai institutiilor de anvatamant, pentru absolventii din aceasta categorie.. 36.. Alineatul (2) al articolului 83 va avea urmatorul cuprins:.. "(2) Angajatorii care anceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului prevazut la alin.. (1), sunt obligati sa restituie, an totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele ancasate pentru fiecare absolvent, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei an vigoare la data ancetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca ancetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive:.. a) ancetarea raportului de munca an temeiul art.. c), e) si f) si art.. 65 din Legea nr.. 53/2003, cu modificarile ulterioare;.. b) ancetarea raportului de serviciu an temeiul art.. b), alin.. e) si alin.. (4) lit.. c) din Legea nr.. 188/1999, cu modificarile si completarile ulterioare.. 37.. Alineatul (3) al articolului 83 se abroga.. 38.. Articolul 85 va avea urmatorul cuprins:.. 85.. - (1) Angajatorii care ancadreaza an munca pe perioada nedeterminata someri an varsta de peste 45 de ani sau someri intretinatori unici de familie primesc lunar, pe o perioada de 12 luni, pentru fiecare persoana angajata din aceste categorii, o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara an vigoare, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.. (2) De facilitatile prevazute la alin.. (1) beneficiaza si angajatorii care au sub 100 de angajati si ancadreaza an munca pe durata nedeterminata persoane cu handicap, cu obligatia mentinerii raporturilor de munca sau de serviciu cel putin 2 ani.. (3) Subventionarea locurilor de munca vacante pentru ancadrarea an munca, an conditiile alin.. (2), a persoanelor cu handicap nu poate depasi 60% din costurile salariale ale angajatorului, pe o perioada de un an de la angajare, aferente persoanelor cu handicap ancadrate an munca.. (4) Angajatorii care anceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor prevazute la alin.. (1) si (2), anterior termenului de 2 ani, sunt obligati sa restituie, an totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele ancasate pentru fiecare persoana, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei an vigoare la data ancetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca ancetarea acestora a avut loc din motivele prevazute la art.. (2).. (5) Angajatorii care ancadreaza an munca, potrivit legii, someri care an termen de 3 ani de la data angajarii andeplinesc, conform legii, conditiile pentru a solicita pensia anticipata partiala sau de acordare a pensiei pentru limita de varsta, daca nu andeplinesc conditiile de a solicita pensia anticipata partiala, beneficiaza lunar, pe perioada angajarii, pana la data andeplinirii conditiilor respective, de o suma egala cu un salariu de baza minim brut pe tara an vigoare, acordata din bugetul asigurarilor pentru somaj.. (6) Nu beneficiaza de facilitatile prevazute la alin.. (1), (2) si (5) angajatorii care an ultimii 2 ani au fost an raporturi de munca sau de serviciu cu persoanele angajate din categoriile prevazute la aceste alineate.. 39.. Dupa articolul 85 se introduce articolul 85^1 cu urmatorul cuprins:.. 85^1.. - Angajatorii care beneficiaza de subventionarea locurilor de munca an conditiile art.. 80 sau art.. 85 alin.. (1) si (2) si care anceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor ancadrate pe aceste locuri de munca, din motivele prevazute la art.. (2), anterior termenelor prevazute de lege, nu mai pot beneficia de o noua subventie din bugetul asigurarilor pentru somaj pe o perioada de 2 ani de la data ancetarii raporturilor de munca sau de serviciu.. 40.. Articolul 86 va avea urmatorul cuprins:.. 86.. - (1) Pentru crearea de noi locuri de munca prin anfiintarea sau dezvoltarea de antreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, credite an conditii avantajoase.. (2) Creditele se acorda an baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi create, pentru o perioada de cel mult 3 ani, pentru investitii, inclusiv perioada de gratie de maximum 6 luni si, respectiv, un an pentru asigurarea productiei, cu o dobanda de 50% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.. (3) In judetele an care rata medie anuala a somajului s-a situat peste rata medie anuala a somajului pe tara, comunicata de Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, creditele se acorda an anul calendaristic urmator cu o dobanda de 25% din dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei.. (4) Beneficiaza de credite, an conditiile legii, cu dobanda prevazuta la alin.. (3) si persoanele an varsta de pana la 30 de ani, care au statut de student pentru prima data si urmeaza studiile la cursuri de zi la o institutie de anvatamant superior de stat sau particular, autorizata sau acreditata, an conditiile legii.. (5) Creditele prevazute la alin.. (4) se acorda studentilor care anfiinteaza sau dezvolta, individual sau ampreuna cu alti studenti care andeplinesc conditiile prevazute la alin.. (4), antreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara an mod independent o activitate economica an calitate de persoana fizica autorizata.. (6) In cazul an care an perioada pentru care a fost acordat creditul intervine cesionarea sau anstrainarea partiala ori totala, prin orice modalitate, a partilor sociale sau a actiunilor detinute de beneficiarii de credite prevazuti la alin.. (4) catre alte persoane decat cele din categoria mentionata, acestia sunt obligati sa achite o suma egala cu diferenta dintre dobanda prevazuta la alin.. (2) si cea prevazuta la alin.. (3).. (7) Beneficiarii de credite acordate an conditiile prevazute la alin.. (2)-(4) trebuie sa andeplineasca urmatoarele conditii:.. a) sa aiba cel mult 249 de angajati si/sau membri cooperatori cu raporturi de munca sau de serviciu;.. b) activitatea de baza sa se realizeze an productie, servicii sau an turism;.. c) pe cel putin 50% din numarul locurilor de munca nou-create prin anfiintarea sau dezvoltarea de antreprinderi mici si mijlocii sau de unitati cooperatiste sa fie ancadrat personal provenind din randul somerilor anregistrati la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;.. d) personalul ancadrat an conditiile prevazute la lit.. c) sa fie mentinut an activitate cel putin 3 ani;.. e) locurile de munca avute an vedere la acordarea de credite an conditiile alin.. (2)-(4) sa nu fie locurile de munca vacante, rezultate an urma ancetarii raporturilor de munca a unor angajati an ultimele 12 luni premergatoare ancheierii contractului de creditare.. (8) Somerii care se obliga sa anfiinteze antreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale sau care desfasoara an mod independent o activitate economica an calitate de persoane fizice autorizate au prioritate la obtinerea creditelor an conditii avantajoase.. 41.. Dupa articolul 86 se introduc articolele 86^1 si 86^2 cu urmatorul cuprins:.. 86^1.. - (1) Pentru crearea de noi locuri de munca pentru someri, se pot acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, de la capitolul "Imprumuturi", fonduri nerambursabile.. (2) Fondurile nerambursabile se acorda an baza unor proiecte de fezabilitate, proportional cu numarul de locuri de munca ce vor fi create.. (3) Fondurile prevazute la alin.. (1) se acorda pentru anfiintarea sau dezvoltarea de antreprinderi mici si mijlocii, unitati cooperatiste, asociatii familiale, precum si activitati independente desfasurate de persoane fizice autorizate, care asi desfasoara activitatea an localitati confruntate cu fenomene de saracie si excluziune sociala din cauza nivelului ridicat al somajului.. (4) Localitatile an care se vor acorda fondurile prevazute la alin.. (1), precum si sumele ce vor fi alocate fiecarei localitati se stabilesc prin hotarare a Guvernului, an limitele stabilite prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.. (5) Fondurile prevazute la alin.. (1) se acorda antreprinderilor mici si mijlocii si unitatilor cooperatiste cu conditia ca pe toate locurile de munca nou-create sa ancadreze an munca pe perioada nedeterminata someri pe care sa ai mentina an activitate cel putin 4 ani, asociatiilor familiale anfiintate de someri, precum si somerilor care au dobandit calitatea de persoane fizice autorizate sa desfasoare, an mod independent, o activitate economica.. Art.. 86^2.. - (1) Pentru acordarea creditelor an conditii avantajoase sau a fondurilor nerambursabile prevazute la art.. 86^1, contributia beneficiarului trebuie sa fie de cel putin 25% din valoarea proiectului de fezabilitate depus.. (2) Creditele an conditii avantajoase si fondurile nerambursabile se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj cu respectarea prevederilor Regulamentului privind ajutorul de stat regional si ajutorul de stat pentru antreprinderile mici si mijlocii si ale Regulamentului privind ajutorul de stat pentru ocuparea fortei de munca.. (3) Beneficiarii de credite acordate an conditiile art.. 86 sau de fonduri nerambursabile acordate an conditiile art.. 86^1 au obligatia de a mentine locurile de munca noucreate pentru o perioada minima de 5 ani.. 42.. Articolul 87 va avea urmatorul cuprins:.. 87.. - (1) Sumele totale care pot fi utilizate pentru acordarea de credite an conditii avantajoase, respectiv de fonduri nerambursabile, precum si cuantumul maxim al acestora, ce pot fi acordate unui beneficiar, se vor stabili prin legea bugetului asigurarilor sociale de stat.. (2) Asociatiile familiale pot primi credite an conditii avantajoase sau fonduri nerambursabile, proportional cu numarul membrilor acestora, iar persoanele fizice autorizate care desfasoara an mod independent activitati economice, pentru finantarea propriului loc de munca.. (3) Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate care desfasoara an mod independent activitati economice pot primi credite an conditii avantajoase daca cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale, respectiv persoana fizica autorizata, este asigurat an sistemul asigurarilor pentru somaj si a realizat un stagiu de cotizare de cel putin 12 luni an ultimele 24 de luni premergatoare datei solicitarii creditului.. (4) Asociatiile familiale si persoanele fizice autorizate care desfasoara an mod independent activitati economice pot primi fonduri nerambursabile daca cel putin unul dintre membrii asociatiei familiale, respectiv persoana fizica autorizata, a realizat un stagiu total de cotizare an sistemul asigurarilor pentru somaj, de minimum 24 de luni.. 43.. Articolul 88 va avea urmatorul cuprins:.. 88.. - (1) In cazul an care persoanelor angajate din randul somerilor le anceteaza raporturile de munca anterior implinirii celor 3 ani, respectiv 4 ani, de la ancadrare, angajatorul este obligat ca, an termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data ancetarii raporturilor de munca, sa ancadreze someri pe locurile de munca devenite vacante.. (2) Obligatia prevazuta la alin.. (1) revine angajatorilor si an situatia an care persoanele angajate pe noile locuri de munca create nu provin din randul somerilor, pentru cei care beneficiaza de credite an conditii avantajoase.. (3) Pe perioada derularii contractului angajatorul nu poate reduce numarul de posturi existent an unitate la data acordarii creditului sau a fondului nerambursabil.. (4) In cazul an care unul dintre posturile existente la data acordarii creditului sau a fondului nerambursabil devine vacant, angajatorul este obligat ca, an termen de maximum 30 de zile calendaristice de la data la care postul devine vacant, sa ancadreze alte persoane pe locurile de munca devenite vacante.. 44.. Articolul 89 va avea urmatorul cuprins:.. 89.. - (1) In cazul nerespectarii conditiei prevazute la art.. 86 alin.. (7) lit.. c), angajatorul va suporta o penalitate egala cu marimea creditului acordat pentru fiecare loc de munca creat si neocupat.. (2) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art.. 86^2 alin.. (3) si art.. 88 alin.. (1) si (2), angajatorul va suporta o penalitate egala cu valoarea fondului nerambursabil, respectiv cu marimea creditului acordat, pentru fiecare loc de munca creat si neocupat, proportional cu numarul de luni neocupate.. (3) In cazul nerespectarii obligatiei prevazute la art.. (3) si (4), angajatorul va suporta o penalitate egala cu o parte din marimea creditului, respectiv a fondului nerambursabil, care s-a acordat, potrivit legii, pentru un numar de locuri de munca nou-create, egal cu cel al locurilor de munca desfiintate sau devenite vacante, proportionala cu ponderea perioadei an care nu s-a respectat aceasta obligatie an totalul perioadei prevazute pentru mentinerea sau ocuparea locurilor de munca, la care, an cazul creditelor, se adauga dobanda aferenta.. 45.. Articolul 90 va avea urmatorul cuprins:.. 90.. - (1) Beneficiarii de credite an conditii avantajoase pot solicita din nou credite din bugetul asigurarilor pentru somaj daca au achitat integral creditele an conditii avantajoase obtinute anterior, inclusiv dobanzile aferente.. (2) Beneficiarii unui fond nerambursabil nu mai au dreptul sa primeasca un nou fond nerambursabil.. 46.. Articolul 91 va avea urmatorul cuprins:.. 91.. - (1) Administrarea sumelor alocate din bugetul asigurarilor pentru somaj pentru acordarea de credite an conditii avantajoase sau fonduri nerambursabile se face de banci sau de agentii autorizate potrivit legii, cu care Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca ancheie contracte an conditiile prevazute de lege.. (2) Banca sau agentia de credite care administreaza fonduri pentru acordarea de credite an conditii avantajoase poarta raspunderea pentru rambursarea sumelor la bugetul asigurarilor pentru somaj.. 47.. Articolul 92 va avea urmatorul cuprins:.. 92.. - (1) Procedura si criteriile de acordare a fondurilor nerambursabile se stabilesc prin hotarare a Guvernului.. (2) Conditiile de acordare si rambursare a creditelor, de acordare a fondurilor nerambursabile, modul de stabilire a garantiilor, organizarea si desfasurarea licitatiilor pentru desemnarea bancilor si agentiilor autorizate sa acorde credite, respectiv fonduri nerambursabile, din bugetul asigurarilor pentru somaj se vor stabili prin norme metodologice comune ale Ministerului Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei si Bancii Nationale a Romaniei.. 48.. Alineatul (1) al articolului 93 va avea urmatorul cuprins:.. 93.. - (1) Angajatorii care ancadreaza an munca persoane din randul somerilor, pe care le mentin an activitate pe o perioada de cel putin 6 luni de la data angajarii, beneficiaza de reducerea sumei reprezentand contributia de 3% datorata bugetului asigurarilor pentru somaj.. 49.. Articolul 94 va avea urmatorul cuprins:.. 94.. - (1) Angajatorii care primesc credite din bugetul asigurarilor pentru somaj, an conditiile art.. 86, beneficiaza de reducere la plata contributiei, potrivit art.. 93 alin.. (2), numai pentru somerii ancadrati peste nivelul de 50% din locurile de munca nou-create prevazute la art.. c).. (2) Angajatorii care primesc fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj, an conditiile art.. 86^1, beneficiaza de reducere la plata contributiei, potrivit art.. (2), numai pentru somerii ancadrati pe alte locuri de munca decat cele nou-create ca urmare a acordarii fondurilor nerambursabile.. 50.. Partea introductiva a articolului 113 va avea urmatorul cuprins:.. 113.. - Constituie contraventie urmatoarele fapte:".. 51.. Dupa litera h) a articolului 113 se introduce litera i) cu urmatorul cuprins:.. "i) furnizarea, fara acreditarea prevazuta de lege, a serviciilor pentru stimularea ocuparii fortei de munca.. 52.. Litera b) a articolului 114 va avea urmatorul cuprins:.. "b) cele prevazute la lit.. c), d), e), g) si i), cu amenda de la 25.. 000.. 000 lei la 50.. 000 lei.. 53.. Dupa alineatul (1) al articolului 116 se introduce alineatul (2) cu urmatorul cuprins:.. "(2) Organele de control masuri active ale Agentiei Nationale pentru Ocuparea Fortei de Munca si ale structurilor sale teritoriale vor constata si vor sanctiona contraventiile prevazute la art.. 113 lit.. a), e), h) si i), precum si contraventia prevazuta la lit.. f), an ceea ce priveste nerespectarea art.. 50 alin.. 54.. Dupa articolul 116 se introduce articolul 116^1 cu urmatorul cuprins:.. 116^1.. - Controlul respectarii obligatiilor privind ancadrarea an munca si mentinerea raporturilor de munca, asumate de angajatorii care au beneficiat de subventii, credite sau fonduri nerambursabile din bugetul asigurarilor pentru somaj, precum si de facilitati an temeiul art.. 93, se efectueaza de catre organele de control masuri active din cadrul agentiilor pentru ocuparea fortei de munca judetene, respectiv a municipiului Bucuresti, care vor constata si vor aplica, dupa caz, sanctiunile prevazute de prezenta lege.. II.. Prezenta lege intra an vigoare an termen de 60 de zile de la publicarea an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, termen an care Ministerul Muncii, Solidaritatii Sociale si Familiei va modifica an mod corespunzator actele normative elaborate an vederea aplicarii legii si le va supune spre aprobare Guvernului.. III.. Prevederile art.. 56^1 din Legea nr.. 76/2002 intra an vigoare la data aderarii Romaniei la Uniunea Europeana.. IV.. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu cele aduse prin prezenta lege, va fi republicata an Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, dandu-se textelor o noua numerotare.. Aceasta lege a fost adoptata de Senat an sedinta din 12 februarie 2004, cu respectarea prevederilor art.. 76 alin.. (1) din Constitutia Romaniei, republicata.. p.. PREaEDINTELE SENATULUI,.. DAN MIRCEA POPESCU.. Aceasta lege a fost adoptata de Camera Deputatilor an sedinta din 16 martie 2004, cu respectarea prevederilor art.. PREaEDINTELE CAMEREI DEPUTAeILOR.. VALER DORNEANU.. Bucuresti, 7 aprilie 2004.. Nr.. 107.. _______________.. 76 din 16 ianuarie 2002 - (*actualizata*).. privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca.. (actualizata pana la data de 23 septembrie 2003*).. Emitent : PARLAMENTUL.. -------------.. *) Textul initial a fost publicat in MONITORUL OFICIAL nr.. 103 din 6 februarie 2002.. Aceasta este forma actualizata de S.. C.. "Centrul Teritorial de Calcul Electronic" S.. pana la data de 23 septembrie 2003, cu modificarile si completarile aduse de: ORDONANTA DE URGENTA nr.. 124 din 2 octombrie 2002; ORDONANTA DE URGENTA nr.. 147 din 31 octombrie 2002; LEGEA nr.. 4 din 9 ianuarie 2003; LEGEA nr.. 232 din 31 mai 2003.. CAP.. Dispozitii generale.. In Romania fiecarei persoane ii sunt garantate dreptul de a-si alege liber profesia si locul de munca, precum si dreptul la asigurarile pentru somaj.. Prevederile prezentei legi reglementeaza masurile pentru realizarea strategiilor si politicilor elaborate in vederea protectiei persoanelor pentru riscul de somaj, asigurarii unui nivel ridicat al ocuparii si adaptarii fortei de munca la cerintele pietei muncii.. Masurile prevazute de prezenta lege au drept scop realizarea urmatoarelor obiective pe piata muncii:.. a) prevenirea somajului si combaterea efectelor sociale ale acestuia;.. b) incadrarea sau reincadrarea in munca a persoanelor in cautarea unui loc de munca;.. c) sprijinirea ocuparii persoanelor apartinand unor categorii defavorizate ale populatiei;.. d) asigurarea egalitatii sanselor pe piata muncii;.. e) stimularea somerilor in vederea ocuparii unui loc de munca;.. f) stimularea angajatorilor pentru incadrarea persoanelor in cautarea unui loc de munca;.. g) imbunatatirea structurii ocuparii pe ramuri economice si zone geografice;.. h) cresterea mobilitatii fortei de munca in conditiile schimbarilor structurale care se produc in economia nationala;.. i) protectia persoanelor in cadrul sistemului asigurarilor pentru somaj.. (1) In aplicarea prevederilor prezentei legi sunt excluse orice fel de discriminari pe criterii politice, de rasa, nationalitate, origine etnica, limba, religie, categorie sociala, convingeri, sex si varsta.. (2) Masurile si drepturile speciale acordate prin prezenta lege unor categorii de persoane defavorizate nu constituie discriminare in sensul prevederilor alin.. (1).. Concepte privind piata muncii.. SECTIUNEA 1.. Termeni si expresii utilizate.. In sensul prevederilor prezentei legi, termenii si expresiile de mai jos au urmatoarele semnificatii:.. I.. angajator - persoana juridica sau persoana fizica cu sediul, respectiv domiciliul, in Romania ori sucursala, filiala, agentia, reprezentanta din Romania a unei persoane juridice straine cu sediul in strainatate, autorizata potrivit legii, care incadreaza forta de munca in conditiile legii;.. II.. loc de munca - cadrul in care se desfasoara o activitate din care se obtine un venit si in care se materializeaza raporturile juridice de munca sau raporturile juridice de serviciu;.. III.. persoana in cautarea unui loc de munca - persoana inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare, acreditat in conditiile legii, pentru a fi sprijinita in ocuparea unui loc de munca;.. IV.. somer - persoana care indeplineste cumulativ urmatoarele conditii:.. a) este in cautarea unui loc de munca de la varsta de minimum 16 ani si pana la indeplinirea conditiilor de pensionare;.. b) starea de sanatate si capacitatile fizice si psihice o fac apta pentru prestarea unei munci;.. c) nu are loc de munca, nu realizeaza venituri sau realizeaza din activitati autorizate potrivit legii venituri mai mici decat indemnizatia de somaj ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi;.. d) este disponibila sa inceapa lucrul in perioada imediat urmatoare daca s-ar gasi un loc de munca;.. e) este inregistrata la Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca sau la alt furnizor de servicii de ocupare, care functioneaza in conditiile prevazute de lege;.. V.. stagiu de cotizare - perioada in care s-a platit contributia de asigurari pentru somaj atat de catre asigurat, cat si de angajator sau, dupa caz, numai de catre asigurat;.. VI.. asigurat - persoana fizica care realizeaza venituri, potrivit legii, si este asigurata pentru riscul pierderii locului de munca, prin plata contributiei de asigurari pentru somaj;.. VII.. indemnizatie de somaj - o compensatie partiala a veniturilor asiguratului ca urmare a pierderii locului de munca sau a veniturilor absolventilor institutiilor de invatamant si militarilor care au efectuat stagiul militar si care nu s-au putut incadra in munca;.. VIII.. masuri de stimulare a ocuparii fortei de munca - acele masuri care au ca scop sprijinirea persoanelor in cautarea unui loc de munca si, in mod deosebit, a somerilor pentru a dobandi statutul de persoana ocupata.. SECTIUNEA a 2-a.. Indicatori statistici privind piata muncii.. (1) La nivel national si teritorial situatiile si evolutiile de pe piata muncii sunt monitorizate, in principal, cu ajutorul unui sistem de indicatori statistici privind:.. a) resursele de munca;.. b) populatia activa;.. c) populatia ocupata;.. d) somerii;.. e) locurile de munca vacante;.. f) indemnizatia de somaj;.. g) populatia iesita din somaj prin ocupare, precum si prin parasirea pietei muncii;.. h) rata somajului.. (2) Sistemul de indicatori statistici si metodologia de calcul a acestora se stabilesc de Institutul National de Statistica in colaborare cu Ministerul Muncii si Solidaritatii Sociale.. (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca, pe baza documentelor primare de inregistrare a somerilor, a comunicarilor facute de furnizorii de servicii de ocupare acreditati si de angajatori privind locurile de munca vacante, calculeaza indicatorii statistici prevazuti la art.. 6 alin.. d)-h) si alti indicatori specifici pietei muncii.. (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca elaboreaza, in functie de necesitati, analize, studii si cercetari statistice speciale privind situatia si evolutia somajului si a ocuparii, la nivel national si teritorial, pe domenii de activitate.. (1) Pentru realizarea atributiilor prevazute la art.. 7 Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca asigura conditiile materiale, organizatorice si manageriale corespunzatoare, elaboreaza si administreaza sistemul documentelor primare, constituie si exploateaza baza proprie de date.. (2) Pentru realizarea unor analize, studii si cercetari statistice speciale de natura celor prevazute la art.. 7 alin.. (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca poate angaja si serviciile unor prestatori specializati.. (3) Metodologia de realizare a cercetarilor statistice speciale va fi avizata, potrivit legii, de Institutul National de Statistica.. (1) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca are obligatia sa faca publici indicatorii statistici privind piata muncii, cu o periodicitate care va fi stabilita o data cu sistemul de indicatori prevazut la art.. (2) Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca va pune la dispozitie Ministerului Muncii si Solidaritatii Sociale indicatorii statistici, rezultatele cercetarilor statistice speciale, analizele si studiile statistice.. (1) Angajatorii au obligatia sa  ...   autoritatii.. (5) Despagubirile prevazute in alineatele (3) si (4) se stabilesc de comun acord cu proprietarul sau, in caz de divergenta, prin justitie.. (6) Dreptul de proprietate obliga la respectarea sarcinilor privind protectia mediului si asigurarea bunei vecinatati, precum si la respectarea celorlalte sarcini care, potrivit legii sau obiceiului, revin proprietarului.. (7) Averea dobindita licit nu poate fi confiscata.. Caracterul licit al dobindirii se prezuma.. (8) Bunurile destinate, folosite sau rezultate din infractiuni ori contraventii pot fi confiscate numai in conditiile legii.. Dreptul la mostenire.. Dreptul la mostenire este garantat.. Nivelul de trai.. (1) Statul este obligat sa ia masuri de dezvoltare economica si de protectie sociala, de natura sa asigure cetatenilor un nivel de trai decent.. (2) Cetatenii au dreptul la pensie, la concediu de maternitate platit, la asistenta medicala in unitatile sanitare de stat, la ajutor de somaj si la alte forme de asistenta sociala prevazute de lege.. Familia.. (1) Familia se intemeiaza pe casatoria liber consimtita intre soti, pe egalitatea acestora si pe dreptul si indatorirea parintilor de a asigura cresterea, educatia si instruirea copiilor.. (2) Conditiile de incheiere, de desfacere si de nulitate a casatoriei se stabilesc prin lege.. Casatoria religioasa poate fi celebrata numai dupa casatoria civila.. (3) Copiii din afara casatoriei sint egali in fata legii cu cei din casatorie.. Protectia copiilor si a tinerilor.. (1) Copiii si tinerii se bucura de un regim special de protectie si de asistenta in realizarea drepturilor lor.. (2) Statul acorda alocatii de stat pentru copii si ajutoare pentru ingrijirea copilului bolnav ori handicapat.. Alte forme de protectie sociala a copiilor si a tinerilor se stabilesc prin lege.. (3) Exploatarea minorilor, folosirea lor in activitati care le-ar dauna sanatatii, moralitatii sau care le-ar pune in primejdie viata ori dezvoltarea normala sint interzise.. (4) Minorii sub virsta de 15 ani nu pot fi angajati ca salariati.. (5) Autoritatile publice au obligatia sa contribuie la asigurarea conditiilor pentru participarea libera a tinerilor la viata politica, sociala, economica, culturala si sportiva a tarii.. Protectia persoanelor handicapate.. Persoanele handicapate se bucura de protectie speciala.. Statul asigura realizarea unei politici nationale de prevenire, de tratament, de readaptare, de invatamint, de instruire si de integrare sociala a handicapatilor, respectind drepturile si indatoririle ce revin parintilor si tutorilor.. Dreptul de petitionare.. (1) Cetatenii au dreptul sa se adreseze autoritatilor publice prin petitii formulate numai in numele semnatarilor.. (2) Organizatiile legal constituite au dreptul sa adreseze petitii exclusiv in numele colectivelor pe care le reprezinta.. (3) Exercitarea dreptului de petitionare este scutita de taxa.. (4) Autoritatile publice au obligatia sa raspunda la petitii in termenele si in conditiile stabilite potrivit legii.. Dreptul persoanei vatamate de o autoritate publica.. (1) Persoana vatamata intr-un drept al sau de o autoritate publica, printr-un act administrativ sau prin nesolutionarea in termenul legal a unei cereri, este indreptatita sa obtina recunoasterea dreptului pretins, anularea actului si repararea pagubei.. (2) Conditiile si limitele exercitarii acestui drept se stabilesc prin lege organica.. (3) Statul raspunde patrimonial, potrivit legii, pentru prejudiciile cauzate prin erorile judiciare savirsite in procesele penale.. Restringerea exercitiului unor drepturi sau al unor libertati.. (1) Exercitiul unor drepturi sau al unor libertati poate fi restrins numai prin lege si numai daca se impune, dupa caz, pentru: apararea sigurantei nationale, a ordinii, a sanatatii ori a moralei publice, a drepturilor si a libertatilor cetatenilor; desfasurarea instructiei penale; prevenirea consecintelor unei calamitati naturale ori ale unui sinistru deosebit de grav.. (2) Restringerea trebuie sa fie proportionala cu situatia care a determinat-o si nu poate atinge existenta dreptului sau a libertatii.. Indatoririle fundamentale.. Fidelitatea fata de tara.. (1) Fidelitatea fata de tara este sacra.. (2) Cetatenii carora le sint incredintate functii publice, precum si militarii, raspund de indeplinirea cu credinta a obligatiilor ce le revin si, in acest scop, vor depune juramintul cerut de lege.. Respectarea Constitutiei si a legilor.. Respectarea Constitutiei, a suprematiei sale si a legilor este obligatorie.. Apararea tarii.. (1) Cetatenii au dreptul si obligatia sa apere Romania.. (2) Serviciul militar este obligatoriu pentru barbatii, cetateni romani, care au implinit virsta de 20 de ani, cu exceptia cazurilor prevazute de lege.. (3) Pentru pregatirea in cadrul serviciului militar activ, cetatenii pot fi incorporati pina la virsta de 35 de ani.. Contributii financiare.. (1) Cetatenii au obligatia sa contribuie, prin impozite si prin taxe, la cheltuielile publice.. (2) Sistemul legal de impuneri trebuie sa asigure asezarea justa a sarcinilor fiscale.. (3) Orice alte prestatii sint interzise, in afara celor stabilite prin lege, in situatii exceptionale.. Exercitarea drepturilor si a libertatilor.. Cetatenii romani, cetatenii straini si apatrizii trebuie sa-si exercite drepturile si libertatile constitutionale cu buna-credinta, fara sa incalce drepturile si libertatile celorlalti.. Avocatul Poporului.. Numirea si rolul.. (1) Avocatul Poporului este numit de Senat, pe o durata de 4 ani, pentru apararea drepturilor si a libertatilor cetatenilor.. Organizarea si functionarea institutiei Avocatului Poporului se stabilesc prin lege organica.. (2) Avocatul Poporului nu poate indeplini nici o functie publica sau privata.. Exercitarea atributiilor.. (1) Avocatul Poporului isi exercita atributiile din oficiu sau la cererea persoanelor lezate in drepturile si in libertatile lor, in limitele stabilite de lege.. (2) Autoritatile publice sint obligate sa asigure Avocatului Poporului sprijinul necesar in exercitarea atributiilor sale.. Raportul in fata Parlamentului.. Avocatul Poporului prezinta celor doua Camere ale Parlamentului rapoarte, anual sau la cererea acestora.. Rapoartele pot contine recomandari privind legislatia sau masuri de alta natura, pentru ocrotirea drepturilor si a libertatilor cetatenilor.. TITLUL 3.. Autoritatile publice.. Parlamentul.. Sectiunea 1.. Organizarea si functionarea.. Rolul si structura.. (1) Parlamentul este organul reprezentativ suprem al poporului roman si unica autoritate legiuitoare a tarii.. (2) Parlamentul este alcatuit din Camera Deputatilor si Senat.. Alegerea Camerelor.. (1) Camera Deputatilor si Senatul sint alese prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat, potrivit legii electorale.. (2) Organizatiile cetatenilor apartinind minoritatilor nationale, care nu intrunesc in alegeri numarul de voturi pentru a fi reprezentate in Parlament, au dreptul la cite un loc de deputat, in conditiile legii electorale.. Cetatenii unei minoritati nationale pot fi reprezentati numai de o singura organizatie.. (3) Numarul deputatilor si al senatorilor se stabileste prin legea electorala, in raport cu populatia tarii.. Durata mandatului.. (1) Camera Deputatilor si Senatul sint alese pentru un mandat de 4 ani, care poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau de catastrofa.. (2) Alegerile pentru Camera Deputatilor si pentru Senat se desfasoara in cel mult 3 luni de la expirarea mandatului sau de la dizolvarea Parlamentului.. (3) Parlamentul nou ales se intruneste, la convocarea Presedintelui Romaniei, in cel mult 20 de zile de la alegeri.. (4) Mandatul Camerelor se prelungeste pina la intrunirea legala a noului Parlament.. In aceasta perioada nu poate fi revizuita Constitutia si nu pot fi adoptate, modificate sau abrogate legi organice.. (5) Proiectele de legi sau propunerile legislative inscrise pe ordinea de zi a Parlamentului precedent isi continua procedura in noul Parlament.. Organizarea interna.. (1) Organizarea si functionarea fiecarei Camere se stabilesc prin regulament propriu.. Resursele financiare ale Camerelor sint prevazute in bugetele aprobate de acestea.. (2) Fiecare Camera isi alege un birou permanent.. Presedintele Camerei Deputatilor si Presedintele Senatului se aleg pe durata mandatului Camerelor.. Ceilalti membri ai birourilor permanente sint alesi la inceputul fiecarei sesiuni.. Membrii birourilor permanente pot fi revocati inainte de expirarea mandatului.. (3) Deputatii si senatorii se pot organiza in grupuri parlamentare, potrivit regulamentului fiecarei Camere.. (4) Fiecare Camera isi constituie comisii permanente si poate institui comisii de ancheta sau alte comisii speciale.. Camerele isi pot constitui comisii comune.. (5) Birourile permanente si comisiile parlamentare se alcatuiesc potrivit configuratiei politice a fiecarei Camere.. Sedinte comune.. (1) Camera Deputatilor si Senatul lucreaza in sedinte separate si in sedinte comune.. In sedintele comune, lucrarile se desfasoara potrivit unui regulament adoptat cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.. (2) Camerele se intrunesc in sedinta comuna pentru:.. a) primirea mesajului Presedintelui Romaniei;.. b) aprobarea bugetului de stat si a bugetului asigurarilor sociale de stat;.. c) declararea mobilizarii generale sau partiale;.. d) declararea starii de razboi;.. e) suspendarea sau incetarea ostilitatilor militare;.. f) examinarea rapoartelor Consiliului Suprem de Aparare a Tarii si ale Curtii de Conturi;.. g) numirea, la propunerea Presedintelui Romaniei, a directorului Serviciului Roman de Informatii si exercitarea controlului asupra activitatii acestui serviciu;.. h) indeplinirea altor atributii care, potrivit Constitutiei sau regulamentului, se exercita in sedinta comuna.. Sesiuni.. (1) Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc in doua sesiuni ordinare pe an.. Prima sesiune incepe in luna februarie si nu poate depasi sfirsitul lunii iunie.. A doua sesiune incepe in luna septembrie si nu poate depasi sfirsitul lunii decembrie.. (2) Camera Deputatilor si Senatul se intrunesc si in sesiuni extraordinare, la cererea Presedintelui Romaniei, a biroului permanent al fiecarei Camere ori a cel putin o treime din numarul deputatilor sau al senatorilor.. (3) Convocarea Camerelor se face de presedintii acestora.. Actele juridice si cvorumul legal.. Camera Deputatilor si Senatul adopta legi, hotariri si motiuni, in prezenta majoritatii membrilor.. Caracterul public al sedintelor.. (1) Sedintele celor doua Camere sint publice.. (2) Camerele pot hotari ca anumite sedinte sa fie secrete.. Sectiunea a 2-a.. Statutul deputatilor si al senatorilor.. Mandatul reprezentativ.. (1) In exercitarea mandatului, deputatii si senatorii sint in serviciul poporului.. (2) Orice mandat imperativ este nul.. Mandatul deputatilor si al senatorilor.. (1) Deputatii si senatorii intra in exercitiul mandatului la data intrunirii legale a Camerei din care fac parte, sub conditia validarii.. (2) Calitatea de deputat sau de senator inceteaza la data intrunirii legale a Camerelor nou alese sau in caz de demisie, de pierdere a drepturilor electorale, de incompatibilitate ori de deces.. Incompatibilitati.. (1) Nimeni nu poate fi, in acelasi timp, deputat si senator.. (2) Calitatea de deputat sau de senator este incompatibila cu exercitarea oricarei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de membru al Guvernului.. (3) Alte incompatibilitati se stabilesc prin lege organica.. Imunitatea parlamentara.. (1) Deputatul sau senatorul nu poate fi retinut, arestat, perchezitionat sau trimis in judecata, penala ori contraventionala, fara incuviintarea Camerei din care face parte, dupa ascultarea sa.. Competenta de judecata apartine Curtii Supreme de Justitie.. (2) In caz de infractiune flagranta, deputatul sau senatorul poate fi retinut si supus perchezitiei.. Ministrul justitiei va informa neintirziat pe presedintele Camerei asupra retinerii si a perchezitiei.. In cazul in care Camera sesizata constata ca nu exista temei pentru retinere, va dispune imediat revocarea acestei masuri.. Independenta opiniilor.. Indemnizatia si celelalte drepturi.. Deputatii si senatorii primesc o indemnizatie lunara.. Cuantumul indemnizatiei si celelalte drepturi se stabilesc prin lege.. Sectiunea a 3-a.. Legiferarea.. Categorii de legi.. (1) Parlamentul adopta legi constitutionale, legi organice si legi ordinare.. (2) Legile constitutionale sint cele de revizuire a Constitutiei.. (3) Prin lege organica se reglementeaza:.. a) sistemul electoral;.. b) organizarea si functionarea partidelor politice;.. c) organizarea si desfasurarea referendumului;.. d) organizarea Guvernului si a Consiliului Suprem de Aparare a Tarii;.. e) regimul starii de asediu si al celei de urgenta;.. f) infractiunile, pedepsele si regimul executarii acestora;.. g) acordarea amnistiei sau a gratierii colective;.. h) organizarea si functionarea Consiliului Superior al Magistraturii, a instantelor judecatoresti, a Ministerului Public si a Curtii de Conturi;.. i) statutul functionarilor publici;.. j) contenciosul administrativ;.. k) regimul juridic general al proprietatii si al mostenirii;.. l) regimul general privind raporturile de munca, sindicatele si protectia sociala;.. m) organizarea generala a invatamintului;.. n) regimul general al cultelor;.. o) organizarea administratiei locale, a teritoriului, precum si regimul general privind autonomia locala;.. p) modul de stabilire a zonei economice exclusive;.. r) celelalte domenii pentru care, in Constitutie, se prevede adoptarea de legi organice.. Initiativa legislativa.. (1) Initiativa legislativa apartine Guvernului, deputatilor, senatorilor, precum si unui numar de cel putin 250.. 000 de cetateni cu drept de vot.. Cetatenii care isi manifesta dreptul la initiativa legislativa trebuie sa provina din cel putin un sfert din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete sau in municipiul Bucuresti trebuie sa fie inregistrate cel putin 10.. 000 de semnaturi in sprijinul acestei initiative.. (2) Nu pot face obiectul initiativei legislative a cetatenilor problemele fiscale, cele cu caracter international, amnistia si gratierea.. (3) Guvernul isi exercita initiativa legislativa prin transmiterea proiectului de lege catre una dintre Camere.. (4) Deputatii, senatorii si cetatenii care exercita dreptul la initiativa legislativa pot prezenta propuneri legislative numai in forma ceruta pentru proiectele de legi.. (5) Propunerile legislative se supun intii adoptarii in Camera in care au fost prezentate.. Adoptarea legilor si a hotaririlor.. (1) Legile organice si hotaririle privind regulamentele Camerelor se adopta cu votul majoritatii membrilor fiecarei Camere.. (2) Legile ordinare si hotaririle se adopta cu votul majoritatii membrilor prezenti din fiecare Camera.. (3) La cererea Guvernului sau din proprie initiativa, Parlamentul poate adopta proiecte de legi sau propuneri legislative cu procedura de urgenta, stabilita potrivit regulamentului fiecarei Camere.. Trimiterea proiectelor de legi si a propunerilor legislative de la o Camera la cealalta.. Proiectele de legi sau propunerile legislative adoptate de una din Camere se trimit celeilalte Camere a Parlamentului.. Daca aceasta din urma respinge proiectul de lege sau propunerea legislativa, ele se trimit, pentru o noua dezbatere, Camerei care le-a adoptat.. O noua respingere este definitiva.. Mediere.. (1) Daca una din Camere adopta un proiect de lege sau o propunere legislativa intr-o redactare diferita de cea aprobata de cealalta Camera, presedintii Camerelor vor initia, prin intermediul unei comisii paritare, procedura de mediere.. (2) In cazul in care comisia nu ajunge la un acord sau daca una din Camere nu aproba raportul comisiei de mediere, textele aflate in divergenta se supun dezbaterii Camerei Deputatilor si Senatului, in sedinta comuna, care vor adopta textul definitiv cu votul majoritatii prevazute la articolul 74 alineatele (1) sau (2).. Promulgarea legii.. (1) Legea se trimite, spre promulgare, Presedintelui Romaniei.. Promulgarea legii se face in termen de cel mult 20 de zile de la primire.. (2) Inainte de promulgare, Presedintele poate cere Parlamentului, o singura data, reexaminarea legii.. (3) Daca Presedintele a cerut reexaminarea legii ori daca s-a cerut verificarea constitutionalitatii ei, promulgarea legii se face in cel mult 10 zile de la primirea legii adoptate dupa reexaminare sau de la primirea deciziei Curtii Constitutionale, prin care i s-a confirmat constitutionalitatea.. Intrarea in vigoare a legii.. Legea se publica in Monitorul Oficial al Romaniei si intra in vigoare la data publicarii sau la data prevazuta in textul ei.. Consiliul Legislativ.. (1) Consiliul Legislativ este organ consultativ de specialitate al Parlamentului, care avizeaza proiectele de acte normative in vederea sistematizarii, unificarii si coordonarii intregii legislatii.. El tine evidenta oficiala a legislatiei Romaniei.. (2) Infiintarea, organizarea si functionarea Consiliului Legislativ se stabilesc prin lege organica.. Presedintele Romaniei.. Rolul Presedintelui.. (1) Presedintele Romaniei reprezinta statul roman si este garantul independentei nationale, al unitatii si al integritatii teritoriale a tarii.. (2) Presedintele Romaniei vegheaza la respectarea Constitutiei si la buna functionare a autoritatilor publice.. In acest scop, Presedintele exercita functia de mediere intre puterile statului, precum si intre stat si societate.. Alegerea Presedintelui.. (1) Presedintele Romaniei este ales prin vot universal, egal, direct, secret si liber exprimat.. (2) Este declarat ales candidatul care a intrunit, in primul tur de scrutin, majoritatea de voturi ale alegatorilor inscrisi in listele electorale.. (3) In cazul in care nici unul dintre candidati nu a intrunit aceasta majoritate, se organizeaza al doilea tur de scrutin, intre primii doi candidati stabiliti in ordinea numarului de voturi obtinute in primul tur.. Este declarat ales candidatul care a obtinut cel mai mare numar de voturi.. (4) Nici o persoana nu poate indeplini functia de Presedinte al Romaniei decit pentru cel mult doua mandate.. Acestea pot fi si succesive.. Validarea mandatului si depunerea juramintului.. (1) Rezultatul alegerilor pentru functia de Presedinte al Romaniei este validat de Curtea Constitutionala.. (2) Candidatul a carui alegere a fost validata depune in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, urmatorul juramint:.. "Jur sa-mi daruiesc toata puterea si priceperea pentru propasirea spirituala si materiala a poporului roman, sa respect Constitutia si legile tarii, sa apar democratia, drepturile si libertatile fundamentale ale cetatenilor, suveranitatea, independenta, unitatea si integritatea teritoriala a Romaniei.. Asa sa-mi ajute Dumnezeu!".. (1) Mandatul Presedintelui Romaniei este de 4 ani si se exercita de la data depunerii juramintului.. (2) Presedintele Romaniei isi exercita mandatul pina la depunerea juramintului de Presedintele nou ales.. (3) Mandatul Presedintelui Romaniei poate fi prelungit, prin lege organica, in caz de razboi sau de catastrofa.. Incompatibilitati si imunitati.. (1) In timpul mandatului, Presedintele Romaniei nu poate fi membru al unui partid si nu poate indeplini nici o alta functie publica sau privata.. (2) Presedintele Romaniei se bucura de imunitate.. Prevederile articolului 70 se aplica in mod corespunzator.. (3) Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot hotari punerea sub acuzare a Presedintelui Romaniei pentru inalta tradare, cu votul a cel putin doua treimi din numarul deputatilor si senatorilor.. Competenta de judecata apartine Curtii Supreme de Justitie, in conditiile legii.. Presedintele este demis de drept de la data raminerii definitive a hotaririi de condamnare.. Numirea Guvernului.. (1) Presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru si numeste Guvernul pe baza votului de incredere acordat de Parlament.. (2) In caz de remaniere guvernamentala sau de vacanta a postului, Presedintele revoca si numeste, la propunerea primului-ministru, pe unii membri ai Guvernului.. Consultarea Guvernului.. Presedintele Romaniei poate consulta Guvernul cu privire la probleme urgente si de importanta deosebita.. Participarea la sedintele Guvernului.. (1) Presedintele Romaniei poate lua parte la sedintele Guvernului in care se dezbat probleme de interes national privind politica externa, apararea tarii, asigurarea ordinii publice si, la cererea primului-ministru, in alte situatii.. (2) Presedintele Romaniei prezideaza sedintele Guvernului la care participa.. Mesaje.. Presedintele Romaniei adreseaza Parlamentului mesaje cu privire la principalele probleme politice ale natiunii.. Dizolvarea Parlamentului.. (1) Dupa consultarea presedintilor celor doua Camere si a liderilor grupurilor parlamentare, Presedintele Romaniei poate sa dizolve Parlamentul, daca acesta nu a acordat votul de incredere pentru formarea Guvernului in termen de 60 de zile de la prima solicitare si numai dupa respingerea a cel putin doua solicitari de investitura.. (2) In cursul unui an, Parlamentul poate fi dizolvat o singura data.. (3) Parlamentul nu poate fi dizolvat in ultimele 6 luni ale mandatului Presedintelui Romaniei si nici in timpul starii de asediu sau al starii de urgenta.. Referendumul.. Presedintele Romaniei, dupa consultarea Parlamentului, poate cere poporului sa-si exprime, prin referendum, vointa cu privire la probleme de interes national.. Atributii in domeniul politicii externe.. (1) Presedintele incheie tratate internationale in numele Romaniei, negociate de Guvern, si le supune spre ratificare Parlamentului, in termen de 60 de zile.. (2) Presedintele, la propunerea Guvernului, acrediteaza si recheama reprezentantii diplomatici ai Romaniei si aproba infiintarea, desfiintarea sau schimbarea rangului misiunilor diplomatice.. (3) Reprezentantii diplomatici ai altor state sint acreditati pe linga Presedintele Romaniei.. Atributii in domeniul apararii.. (1) Presedintele Romaniei este comandantul fortelor armate si indeplineste functia de presedinte al Consiliului Suprem de Aparare a Tarii.. (2) El poate declara, cu aprobarea prealabila a Parlamentului, mobilizarea partiala sau generala a fortelor armate.. Numai in cazuri exceptionale, hotarirea Presedintelui se supune ulterior aprobarii Parlamentului, in cel mult 5 zile de la adoptare.. (3) In caz de agresiune armata indreptata impotriva tarii, Presedintele Romaniei ia masuri pentru respingerea agresiunii si le aduce neintirziat la cunostinta Parlamentului, printr-un mesaj.. Daca Parlamentul nu se afla in sesiune, el se convoaca de drept in 24 de ore de la declansarea agresiunii.. Masuri exceptionale.. (1) Presedintele Romaniei instituie, potrivit legii, starea de asediu sau starea de urgenta, in intreaga tara ori in unele localitati, si solicita Parlamentului incuviintarea masurii adoptate, in cel mult 5 zile de la luarea acesteia.. (2) Daca Parlamentul nu se afla in sesiune, el se convoaca de drept in cel mult 48 de ore de la instituirea starii de asediu sau a starii de urgenta si functioneaza pe toata durata acestora.. Alte atributii.. Presedintele Romaniei indeplineste si urmatoarele atributii:.. a) confera decoratii si titluri de onoare;.. b) acorda gradele de maresal, de general si de amiral;.. c) numeste in functii publice, in conditiile prevazute de lege;.. d) acorda gratierea individuala.. Suspendarea din functie.. (1) In cazul savirsirii unor fapte grave prin care incalca prevederile Constitutiei, Presedintele Romaniei poate fi suspendat din functie de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor, dupa consultarea Curtii Constitutionale.. Presedintele poate da Parlamentului explicatii cu privire la faptele ce i se imputa.. (2) Propunerea de suspendare din functie poate fi initiata de cel putin o treime din numarul deputatilor si senatorilor si se aduce, neintirziat, la cunostinta Presedintelui.. (3) Daca propunerea de suspendare din functie este aprobata, in cel mult 30 de zile se organizeaza un referendum pentru demiterea Presedintelui.. Vacanta functiei.. (1) Vacanta functiei de Presedinte al Romaniei intervine in caz de demisie, de demitere din functie, de imposibilitate definitiva a exercitarii atributiilor sau de deces.. (2) In termen de 3 luni de la data la care a intervenit vacanta functiei de Presedinte al Romaniei, Guvernul va organiza alegeri pentru un nou Presedinte.. Interimatul functiei.. (1) Daca functia de Presedinte devine vacanta ori daca Presedintele este suspendat din functie sau daca se afla in imposibilitate temporara de a-si exercita atributiile, interimatul se asigura, in ordine, de presedintele Senatului sau de presedintele Camerei Deputatilor.. (2) Atributiile prevazute la articolele 88-90 nu pot fi exercitate pe durata interimatului functiei prezidentiale.. Raspunderea presedintelui interimar.. Daca persoana care asigura interimatul functiei de Presedinte al Romaniei savirseste fapte grave, prin care se incalca prevederile Constitutiei, se aplica articolul 95 si articolul 97.. Actele Presedintelui.. (1) In exercitarea atributiilor sale, Presedintele Romaniei emite decrete care se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.. Nepublicarea atrage inexistenta decretului.. (2) Decretele emise de Presedintele Romaniei in exercitarea atributiilor sale prevazute in articolul 91 alineatele (1) si (2), articolul 92 alineatele (2) si (3), articolul 93 alineatul (1) si articolul 94 literele a), b) si d) se contrasemneaza de primul-ministru.. Indemnizatia si celelalte drepturi ale Presedintelui Romaniei se stabilesc prin lege.. Guvernul.. (1) Guvernul, potrivit programului sau de guvernare acceptat de Parlament, asigura realizarea politicii interne si externe a tarii si exercita conducerea generala a administratiei publice.. (2) In indeplinirea atributiilor sale, Guvernul coopereaza cu organismele sociale interesate.. (3) Guvernul este alcatuit din prim-ministru, ministri si alti membri stabiliti prin lege organica.. Investitura.. (1) Presedintele Romaniei desemneaza un candidat pentru functia de prim-ministru, in urma consultarii partidului care are majoritatea absoluta in Parlament ori, daca nu exista o asemenea majoritate, a partidelor reprezentate in Parlament.. (2) Candidatul pentru functia de prim-ministru va cere, in termen de 10 zile de la desemnare, votul de incredere al Parlamentului asupra programului si a intregii liste a Guvernului.. (3) Programul si lista Guvernului se dezbat de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna.. Parlamentul acorda incredere Guvernului cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.. Juramintul de credinta.. (1) Primul-ministru, ministrii si ceilalti membri ai Guvernului vor depune individual, in fata Presedintelui Romaniei, juramintul de la articolul 82.. (2) Guvernul in intregul sau si fiecare in parte isi exercita mandatul, incepind de la data depunerii juramintului.. (1) Functia de membru al Guvernului este incompatibila cu exercitarea altei functii publice de autoritate, cu exceptia celei de deputat dau de senator.. De asemenea, ea este incompatibila cu exercitarea unei functii de reprezentare profesionala salarizate in cadrul organizatiilor cu scop comercial.. (2) Alte incompatibilitati se stabilesc prin lege organica.. Incetarea functiei de membru al Guvernului.. Functia de membru al Guvernului inceteaza in urma demisiei, a revocarii, a pierderii drepturilor electorale, a starii de incompatibilitate, a decesului, precum si in alte cazuri prevazute de lege.. Primul-ministru.. (1) Primul-ministru conduce Guvernul si coordoneaza activitatea membrilor acestuia, respectind atributiile ce le revin.. De asemenea, prezinta Camerei Deputatilor sau Senatului rapoarte si declaratii cu privire la politica Guvernului, care se dezbat cu prioritate.. (2) Daca primul-ministru se afla intr-una din situatiile prevazute la articolul 105 sau este in imposibilitatea de a-si exercita atributiile, Presedintele Romaniei va desemna un alt membru al Guvernului ca prim-ministru interimar, pentru a indeplini atributiile primului-ministru, pina la formarea noului Guvern.. Interimatul, pe perioada imposibilitatii exercitarii atributiilor, inceteaza daca primul-ministru isi reia activitatea in Guvern.. (3) Prevederile alineatului (2) se aplica in mod corespunzator si celorlalti membri ai Guvernului, la propunerea primului-ministru, pentru o perioada de cel mult 45 de zile.. Actele Guvernului.. (1) Guvernul adopta hotariri si ordonante.. (2) Hotaririle se emit pentru organizarea executarii legilor.. (3) Ordonantele se emit in temeiul unei legi speciale de abilitare, in limitele si in conditiile prevazute de aceasta.. (4) Hotaririle si ordonantele adoptate de Guvern se semneaza de primul-ministru, se contrasemneaza de ministrii care au obligatia punerii lor in executare si se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.. Nepublicarea atrage inexistenta hotaririi sau a ordonantei.. Hotaririle care au caracter militar se comunica numai institutiilor interesate.. Raspunderea membrilor Guvernului.. (1) Guvernul raspunde politic numai in fata Parlamentului pentru intreaga sa activitate.. Fiecare membru al Guvernului raspunde politic solidar cu ceilalti membri pentru activitatea Guvernului si pentru actele acestuia.. (2) Numai Camera Deputatilor, Senatul si Presedintele Romaniei au dreptul sa ceara urmarirea penala a membrilor Guvernului pentru faptele savirsite in exercitiul functiei lor.. Daca s-a cerut urmarirea penala, Presedintele Romaniei poate dispune suspendarea acestora din functie.. Trimiterea in judecata a unui membru al Guvernului atrage suspendarea lui din functie.. (3) Cazurile de raspundere si pedepsele aplicabile membrilor Guvernului sint reglementate printr-o lege privind responsabilitatea ministeriala.. Incetarea mandatului.. (1) Guvernul isi exercita mandatul pina la data validarii alegerilor parlamentare generale.. (2) Guvernul este demis la data retragerii de Parlament a increderii acordate sau daca primul-ministru se afla intr-una din situatiile prevazute in articolul 105 ori este in imposibilitatea de a-si exercita atributiile mai mult de 45 de zile.. (3) In situatiile prevazute in alineatul (2) sint aplicabile prevederile articolului 102.. (4) Guvernul al carui mandat a incetat potrivit alineatelor (1) si (2) indeplineste numai actele necesare pentru administrarea treburilor publice, pina la depunerea juramintului de membrii noului Guvern.. Raporturile Parlamentului cu Guvernul.. Informarea Parlamentului.. (1) Guvernul si celelalte organe ale administratiei publice, in cadrul controlului parlamentar al activitatii lor, sint obligate sa prezinte informatiile si documentele cerute de Camera Deputatilor, de Senat sau de comisiile parlamentare, prin intermediul presedintilor acestora.. In cazul in care o initiativa legislativa implica modificarea prevederilor bugetului de stat sau a bugetului asigurarilor sociale de stat, solicitarea informarii este obligatorie.. (2) Membrii Guvernului au acces la lucrarile Parlamentului.. Daca li se solicita prezenta, participarea lor este obligatorie.. Intrebari si interpelari.. (1) Guvernul si fiecare dintre membrii sai sint obligati sa raspunda la intrebarile sau la interpelarile formulate de deputati sau de senatori.. (2) Camera Deputatilor sau Senatul poate adopta o motiune prin care sa-si exprime pozitia cu privire la problema ce a facut obiectul interpelarii.. Motiunea de cenzura.. (1) Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, pot retrage increderea acordata Guvernului prin adoptarea unei motiuni de cenzura, cu votul majoritatii deputatilor si senatorilor.. (2) Motiunea de cenzura poate fi initiata de cel putin o patrime din numarul total al deputatilor si senatorilor si se comunica Guvernului la data depunerii.. (3) Motiunea de cenzura se dezbate dupa 3 zile de la data cind a fost prezentata in sedinta comuna a celor doua Camere.. (4) Daca motiunea de cenzura a fost respinsa, deputatii si senatorii care au semnat-o nu mai pot initia, in aceeasi sesiune, o noua motiune de cenzura, cu exceptia cazului in care Guvernul isi angajeaza raspunderea potrivit articolului 113.. Angajarea raspunderii Guvernului.. (1) Guvernul isi poate angaja raspunderea in fata Camerei Deputatilor si a Senatului, in sedinta comuna, asupra unui program, a unei declaratii de politica generala sau a unui proiect de lege.. (2) Guvernul este demis daca o motiune de cenzura, depusa in termen de 3 zile de la prezentarea programului, a declaratiei de politica generala sau a proiectului de lege, a fost votata in conditiile articolului 112.. (3) Daca Guvernul nu a fost demis potrivit alineatului (2), proiectul de lege prezentat se considera adoptat, iar programul sau declaratia de politica generala devine obligatorie pentru Guvern.. (4) In cazul in care Presedintele Romaniei cere reexaminarea legii adoptate potrivit alineatului (3), dezbaterea acesteia se va face in sedinta comuna a celor doua Camere.. Delegarea legislativa.. (1) Parlamentul poate adopta o lege speciala de abilitare a Guvernului pentru a emite ordonante in domenii care nu fac obiectul legilor organice.. (2) Legea de abilitare va stabili, in mod obligatoriu, domeniul si data pina la care se pot emite ordonante.. (3) Daca legea de abilitare o cere, ordonantele se supun aprobarii Parlamentului, potrivit procedurii legislative, pina la implinirea termenului de abilitare.. Nerespectarea termenului atrage incetarea efectelor ordonantei.. (4) In cazuri exceptionale, Guvernul poate adopta ordonante de urgenta.. Acestea intra in vigoare numai dupa depunerea lor spre aprobare la Parlament.. Daca Parlamentul nu se afla in sesiune, el se convoaca in mod obligatoriu.. (5) Aprobarea sau respingerea ordonantelor se face printr-o lege in care vor fi cuprinse si ordonantele ale caror efecte au incetat potrivit alineatului (3).. Administratia publica.. Administratia publica centrala de specialitate.. Structura.. (1) Ministerele se organizeaza numai in subordinea Guvernului.. (2) Alte organe de specialitate se pot organiza in subordinea Guvernului ori a ministerelor sau ca autoritati administrative autonome.. Infiintarea.. (1) Ministerele se infiinteaza, se organizeaza si functioneaza potrivit legii.. (2) Guvernul si ministerele, cu avizul Curtii de Conturi, pot infiinta organe de specialitate, in subordinea lor, numai daca legea le recunoaste aceasta competenta.. (3) Autoritati administrative autonome se pot infiinta prin lege organica.. Fortele armate.. (1) Armata este subordonata exclusiv vointei poporului pentru garantarea suveranitatii, a independentei si a unitatii statului, a integritatii teritoriale a tarii si a democratiei constitutionale.. (2) Structura sistemului national de aparare, organizarea armatei, pregatirea populatiei, a economiei si a teritoriului pentru aparare, precum si statutul cadrelor militare, se stabilesc prin lege organica.. (3) Prevederile alineatului (1) si (2) se aplica, in mod corespunzator, politiei si serviciilor de informatii ale statului, precum si celorlalte componente ale fortelor armate.. (4) Organizarea de activitati militare sau paramilitare in afara unei autoritati statale este interzisa.. (5) Pe teritoriul Romaniei nu pot intra sau trece trupe straine decit in conditiile stabilite de lege.. Consiliul Suprem de Aparare a Tarii.. Consiliul Suprem de Aparare a Tarii organizeaza si coordoneaza unitar activitatile care privesc apararea tarii si siguranta nationala.. Administratia publica locala.. Principii de baza.. Administratia publica din unitatile administrativ-teritoriale se intemeiaza pe principiul autonomiei locale si pe cel al descentralizarii serviciilor publice.. Autoritati comunale si orasenesti.. (1) Autoritatile administratiei publice, prin care se realizeaza autonomia locala in comune si in orase, sint consiliile locale alese si primarii alesi, in conditiile legii.. (2) Consiliile locale si primarii functioneaza, in conditiile legii, ca autoritati administrative autonome si rezolva treburile publice din comune si din orase.. (3) Autoritatile prevazute la alineatul (1) se pot constitui si in subdiviziunile administrativ-teritoriale ale municipiilor.. Consiliul judetean.. (1) Consiliul judetean este autoritatea administratiei publice pentru coordonarea activitatii consiliilor comunale si orasenesti, in vederea realizarii serviciilor publice de interes judetean.. (2) Consiliul judetean este ales si functioneaza in conditiile legii.. Prefectul.. (1) Guvernul numeste cite un prefect in fiecare judet si in municipiul Bucuresti.. (2) Prefectul este reprezentantul Guvernului pe plan local si conduce serviciile publice descentralizate ale ministerelor si ale celorlalte organe centrale, din unitatile administrativ-teritoriale.. (3) Atributiile prefectului se stabilesc potrivit legii.. (4) Prefectul poate ataca, in fata instantei de contencios administrativ, un act al consiliului judetean, al celui local sau al primarului, in cazul in care considera actul ilegal.. Actul este suspendat de drept.. Autoritatea judecatoreasca.. Instantele judecatoresti.. Infaptuirea justitiei.. (1) Justitia se infaptuieste in numele legii.. (2) Judecatorii sint independenti si se supun numai legii.. Statutul judecatorilor.. (1) Judecatorii numiti de Presedintele Romaniei sint inamovibili, potrivit legii.. Presedintele si ceilalti judecatori ai Curtii Supreme de Justitie sint numiti pe o perioada de 6 ani.. Ei pot fi reinvestiti in functie.. Promovarea, transferarea si sanctionarea judecatorilor pot fi dispuse numai de Consiliul Superior al Magistraturii, in conditiile legii.. (2) Functia de judecator este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamintul superior.. (1) Justitia se realizeaza prin Curtea Suprema de Justitie si prin celelalte instante judecatoresti stabilite de lege.. (2) Este interzisa infiintarea de instante extraordinare.. (3) Competenta si procedura de judecata sint stabilite de lege.. Caracterul public al dezbaterilor.. Sedintele de judecata sint publice, afara de cazurile prevazute de lege.. 127 Dreptul la interpret.. (1) Procedura judiciara se desfasoara in limba romana.. (2) Cetatenii apartinind minoritatilor nationale, precum si persoanele care nu inteleg sau nu vorbesc limba romana au dreptul de a lua cunostinta de toate actele si lucrarile dosarului, de a vorbi in instanta si de a pune concluzii, prin interpret; in procesele penale acest drept este asigurat in mod gratuit.. Folosirea cailor de atac.. Impotriva hotaririlor judecatoresti, partile interesate si Ministerul Public pot exercita caile de atac, in conditiile legii.. Politia instantelor.. Instantele judecatoresti dispun de politia pusa in serviciul lor.. Ministerul Public.. Rolul Ministerului Public.. (1) In activitatea judiciara, Ministerul Public reprezinta interesele generale ale societatii si apara ordinea de drept, precum si drepturile si libertatile cetatenilor.. (2) Ministerul Public isi exercita atributiile prin procurori constituiti in parchete, in conditiile legii.. 131.. Statutul procurorilor.. (1) Procurorii isi desfasoara activitatea potrivit principiului legalitatii, al impartialitatii si al controlului ierarhic, sub autoritatea ministrului justitiei.. (2) Functia de procuror este incompatibila cu orice alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamintul superior.. Consiliul Superior al Magistraturii.. 132.. Componenta.. Consiliul Superior al Magistraturii este alcatuit din magistrati alesi, pentru o durata de 4 ani, de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna.. 133.. Atributii.. (1) Consiliul Superior al Magistraturii propune Presedintelui Romaniei numirea in functie a judecatorilor si a procurorilor, cu exceptia celor stagiari, in conditiile legii.. In acest caz, lucrarile sint prezidate, fara drept de vot, de ministrul justitiei.. (2) Consiliul Superior al Magistraturii indeplineste rolul de consiliu de disciplina al judecatorilor.. In acest caz, lucrarile sint prezidate de presedintele Curtii Supreme de Justitie.. TITLUL 4.. Economia si finantele publice.. 134.. Economia.. (1) Economia Romaniei este economie de piata.. (2) Statul trebuie sa asigure:.. a) libertatea comertului, protectia concurentei loiale, crearea cadrului favorabil pentru valorificarea tuturor factorilor de productie;.. b) protejarea intereselor nationale in activitatea economica, financiara si valutara;.. c) stimularea cercetarii stiintifice nationale;.. d) exploatarea resurselor naturale, in concordanta cu interesul national;.. e) refacerea si ocrotirea mediului inconjurator, precum si mentinerea echilibrului ecologic;.. f) crearea conditiilor necesare pentru cresterea calitatii vietii.. 135.. Proprietatea.. (1) Statul ocroteste proprietatea.. (2) Proprietatea este publica sau privata.. (3) Proprietatea publica apartine statului sau unitatilor administrativ-teritoriale.. (4) Bogatiile de orice natura ale subsolului, caile de comunicatie, spatiul aerian, apele cu potential energetic valorificabil si acelea ce pot fi folosite in interes public, plajele, marea teritoriala, resursele naturale ale zonei economice si ale platoului continental, precum si alte bunuri stabilite de lege, fac obiectul exclusiv al proprietatii publice.. (5) Bunurile proprietate publica sint inalienabile.. In conditiile legii, ele pot fi date in administrare regiilor autonome ori institutiilor publice sau pot fi concesionate ori inchiriate.. (6) Proprietatea privata este, in conditiile legii, inviolabila.. 136.. Sistemul financiar.. (1) Formarea, administrarea, intrebuintarea si controlul resurselor financiare ale statului, ale unitatilor administrativ-teritoriale si ale institutiilor publice sint reglementate prin lege.. (2) Moneda nationala este leul, iar subdiviziunea acestuia, banul.. 137.. Bugetul public national.. (1) Bugetul public national cuprinde bugetul de stat, bugetul asigurarilor sociale de stat si bugetele locale ale comunelor, ale oraselor si ale judetelor.. (2) Guvernul elaboreaza anual proiectul bugetului de stat si pe cel al asigurarilor sociale de stat, pe care le supune, separat, aprobarii Parlamentului.. (3) Daca legea bugetului de stat si legea bugetului asigurarilor sociale de stat nu au fost adoptate cu cel putin 3 zile inainte de expirarea exercitiului bugetar, se aplica in continuare bugetul de stat si bugetul asigurarilor sociale de stat ale anului precedent, pina la adoptarea noilor bugete.. (4) Bugetele locale se elaboreaza, se aproba si se executa in conditiile legii.. (5) Nici o cheltuiala bugetara nu poate fi aprobata fara stabilirea sursei de finantare.. 138.. Impozite, taxe.. (1) Impozitele, taxele si orice alte venituri ale bugetului de stat si ale bugetului asigurarilor sociale de stat se stabilesc numai prin lege.. (2) Impozitele si taxele locale se stabilesc de consiliile locale sau judetene, in limitele si in conditiile legii.. 139.. Curtea de Conturi.. (1) Curtea de Conturi exercita controlul asupra modului de formare, de administrare si de intrebuintare a resurselor financiare ale statului si ale sectorului public.. In conditiile legii, Curtea exercita si atributii jurisdictionale.. (2) Curtea de Conturi prezinta anual Parlamentului un raport asupra conturilor de gestiune ale bugetului public national din exercitiul bugetar expirat, cuprinzind si neregulile constatate.. (3) La cererea Camerei Deputatilor sau a Senatului, Curtea de Conturi controleaza modul de gestionare a resurselor publice si raporteaza despre cele constatate.. (4) Membrii Curtii de Conturi, numiti de Parlament, sint independenti si inamovibili, potrivit legii.. Ei sint supusi incompatibilitatilor prevazute de lege pentru judecatori.. TITLUL 5.. Curtea Constitutionala.. 140.. (1) Curtea Constitutionala se compune din noua judecatori, numiti pentru un mandat de 9 ani, care nu poate fi prelungit sau innoit.. (2) Trei judecatori sint numiti de Camera Deputatilor, trei de Senat si trei de Presedintele Romaniei.. (3) Judecatorii Curtii Constitutionale aleg, prin vot secret, presedintele acesteia, pentru o perioada de 3 ani.. (4) Curtea Constitutionala se innoieste cu o treime din judecatorii ei, din 3 in 3 ani, in conditiile prevazute de legea organica a Curtii.. 141.. Conditii pentru numire.. Judecatorii Curtii Constitutionale trebuie sa aiba pregatire juridica superioara, inalta competenta profesionala si o vechime de cel putin 18 ani in activitatea juridica sau in invatamintul juridic superior.. 142.. Functia de judecator al Curtii Constitutionale este incompatibila cu oricare alta functie publica sau privata, cu exceptia functiilor didactice din invatamintul superior.. 143.. Independenta si inamovibilitatea.. Judecatorii Curtii Constitutionale sint independenti in exercitarea mandatului lor si inamovibili pe durata acestuia.. 144.. Curtea Constitutionala are urmatoarele atributii:.. a) se pronunta asupra constitutionalitatii legilor, inainte de promulgarea acestora, la sesizarea Presedintelui Romaniei, a unuia dintre presedintii celor doua Camere, a Guvernului, a Curtii Supreme de Justitie, a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori, precum si, din oficiu, asupra initiativelor de revizuire a Constitutiei;.. b) se pronunta asupra constitutionalitatii regulamentelor Parlamentului, la sesizarea unuia dintre presedintii celor doua Camere, a unui grup parlamentar sau a unui numar de cel putin 50 de deputati sau de cel putin 25 de senatori;.. c) hotaraste asupra exceptiilor ridicate in fata instantelor judecatoresti privind neconstitutionalitatea legilor si a ordonantelor;.. d) vegheaza la respectarea procedurii pentru alegerea Presedintelui Romaniei si confirma rezultatele sufragiului;.. e) constata existenta imprejurarilor care justifica interimatul in exercitarea functiei de Presedinte al Romaniei si comunica cele constatate Parlamentului si Guvernului;.. f) da aviz consultativ pentru propunerea de suspendare din functie a Presedintelui Romaniei;.. g) vegheaza la respectarea procedurii pentru organizarea si desfasurarea referendumului si confirma rezultatele acestuia;.. h) verifica indeplinirea conditiilor pentru exercitarea initiativei legislative de catre cetateni;.. i) hotaraste asupra contestatiilor care au ca obiect constitutionalitatea unui partid politic.. 145.. Deciziile Curtii Constitutionale.. (1) In cazurile de neconstitutionalitate constatate potrivit articolului 144 literele a) si b), legea sau regulamentul se transmite spre reexaminare.. Daca legea este adoptata in aceeasi forma, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere, obiectia de neconstitutionalitate este inlaturata, iar promulgarea devine obligatorie.. (2) Deciziile Curtii Constitutionale sint obligatorii si au putere numai pentru viitor.. Ele se publica in Monitorul Oficial al Romaniei.. TITLUL 6.. Revizuirea Constitutiei.. 146.. Initiativa revizuirii.. (1) Revizuirea Constitutiei poate fi initiata de Presedintele Romaniei la propunerea Guvernului, de cel putin o patrime din numarul deputatilor sau al senatorilor, precum si de cel putin 500.. (2) Cetatenii care initiaza revizuirea Constitutiei trebuie sa provina din cel putin jumatate din judetele tarii, iar in fiecare din aceste judete sau in municipiul Bucuresti trebuie sa fie inregistrate cel putin 20.. 147.. Procedura de revizuire.. (1) Proiectul sau propunerea de revizuire trebuie adoptata de Camera Deputatilor si de Senat, cu o majoritate de cel putin doua treimi din numarul membrilor fiecarei Camere.. (2) Daca prin procedura de mediere nu se ajunge la un acord, Camera Deputatilor si Senatul, in sedinta comuna, hotarasc cu votul a cel putin trei patrimi din numarul deputatilor si senatorilor.. (3) Revizuirea este definitiva dupa aprobarea ei prin referendum, organizat in cel mult 30 de zile de la data adoptarii proiectului sau a propunerii de revizuire.. 148.. Limitele revizuirii.. (1) Dispozitiile prezentei Constitutii privind caracterul national, independent, unitar si indivizibil al statului roman, forma republicana de guvernamint, integritatea teritoriului, independenta justitiei, pluralismul politic si limba oficiala nu pot forma obiectul revizuirii.. (2) De asemenea, nici o revizuire nu poate fi facuta daca are ca rezultat suprimarea drepturilor si a libertatilor fundamentale ale cetatenilor sau a garantiilor acestora.. (3) Constitutia nu poate fi revizuita pe durata starii de asediu sau a starii de urgenta si nici in timp de razboi.. TITLUL 7.. Dispozitii finale si tranzitorii.. 149.. Intrarea in vigoare.. Prezenta Constitutie intra in vigoare la data aprobarii ei prin referendum.. La aceeasi data, Constitutia din 21 august 1965 este si ramine in intregime abrogata.. 150.. Conflictul temporal de legi.. (1) Legile si toate celelalte acte normative ramin in vigoare, in masura in care ele nu contravin prezentei Constitutii.. (2) Consiliul Legislativ, in termen de 12 luni de la data intrarii in vigoare a legii sale de organizare, va examina conformitatea legislatiei cu prezenta Constitutie si va face Parlamentului sau, dupa caz, Guvernului, propuneri corespunzatoare.. 151.. Institutiile existente.. (1) Institutiile republicii, existente la data intrarii in vigoare a prezentei Constitutii, ramin in functiune pina la constituirea celor noi.. (2) Noua Curte Suprema de Justitie va fi numita, in conditiile legii, de Camera Deputatilor si de Senat, in sedinta comuna, la propunerea Presedintelui Romaniei, in termen de 6 luni de la intrarea in vigoare a prezentei Constitutii.. 152.. Institutiile viitoare.. (1) In termen de 6 luni de la data intrarii in vigoare a Constitutiei, se infiinteaza Curtea Constitutionala si Curtea de Conturi.. (2) Judecatorii primei Curti Constitutionale sint numiti pentru o perioada de 3, de 6 si, respectiv, de 9 ani.. Presedintele Romaniei, Camera Deputatilor si Senatul desemneaza cite un judecator pentru fiecare perioada.. Constitutia Romaniei a fost adoptata in sedinta Adunarii Constituante din 21 noiembrie 1991, prin vot nominal, cu 414 voturi "pentru" si 95 voturi "contra".. PRESEDINTII.. ADUNARII CONSTITUANTE.. academician ALEXANDRU BIRLADEANU.. MARTIAN DAN.. -------------------------.. ADUNAREA CONSTITUANTA.. PROCES-VERBAL.. privind rezultatul votului exprimat de deputati si senatori asupra proiectului de Constitutie a Romaniei, incheiat astazi 21 noiembrie 1991.. Comitetul Adunarii Constituante a procedat la verificarea si numararea voturilor exprimate de catre deputati si senatori, prin apel nominal, asupra proiectului de Constitutie a Romaniei si a constatat urmatoarele:.. Din numarul total de 510 deputati si senatori, ce compun Adunarea Constituanta, au raspuns la apelul nominal 476 parlamentari, din care:.. - 371 deputati.. - 105 senatori.. Un numar de 20 deputati si 13 senatori si-au exprimat votul nominal prin corespondenta, potrivit prevederilor art.. 1 din Hotarirea Adunarii Constituante nr.. 3 din 13 noiembrie 1991 privind unele masuri in vederea adoptarii Constitutiei Romaniei.. Senatorul Karoly Kiraly nu a raspuns la apelul nominal si nici nu si-a exprimat votul prin corespondenta, intrind, astfel, sub incidenta dispozitiilor art.. 2 din Hotarirea Adunarii Constituante nr.. Din numarul voturilor exprimate rezulta ca 414 membri ai Adunarii Constituante au votat pentru adoptarea Constitutiei, iar 95 membri ai Adunarii Constituante au votat contra adoptarii Constitutiei.. Cei 414 deputati si senatori, care au votat pentru adoptarea Constitutiei, reprezinta mai mult de doua treimi din numarul total al membrilor Adunarii Constituante.. Ca urmare, Comitetul Adunarii Constituante constata ca sint intrunite cerintele art.. 12 din Hotarirea Adunarii Constituante nr.. 1/1990 si, ca atare, declara adoptata Constitutia Romaniei de catre Adunarea Constituanta, in sedinta sa din ziua de 21 noiembrie 1991.. COMITETUL ADUNARII CONSTITUANTE.. DEPUTATI SENATORI.. Martian Dan Alexandru Birladeanu.. Marian Enache Radu Campeanu.. Ionel Roman Oliviu Gherman.. Mircea Ionescu-Quintus Vasile Mois.. Victor Cevdarie Karoly Kiraly.. Neculae Radu Iosif Dan.. Cazimir Ionescu Paul Jerbas.. Bogdan Patrascu Petre Jurcan.. Lazar Madaras Attila Verestoy.. Prezentul proces-verbal a fost semnat de toti membrii Comitetului Adunarii Constituante, cu exceptia domnului Karoly Kiraly..

  Original link path: /modules.php?name=Disp&kat=9
  Open archive

 • Title: AJOFP-Covasna
  Descriptive info: PARTENERIAT 2006-2008.. PROGRAMUL DE OCUPARE A ANOFM.. PLAI 2007 -PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC - COVASNA.. PLANUL DE FORMARE A ANOFM.. PROGRAM DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A JUDETULUI COVASNA - ANUL 2007 - final.. PROGRAM DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALA A JUDETULUI COVASNA - ANUL 2008 - PROPUNERE.. RAPORT DE ACTIVITATE 2007.. PROGRAME LOCALE SI REGIONALE.. PROGRAM  ...   2007.. program dezv sociala- 2008-propunere.. program dezv sociala- 2007-realizari cumulat an.. PLANUL LOCAL DE ACTIUNE PENTRU DEZVOLTAREA ÎNVATAMANTULUI PROFESIONAL SI TEHNIC - COVASNA.. 2007 PLAI.. PLAI_2007-2013_CV_revizuit.. program_ocupare_2007.. Planul de formare 2007.. Prezentare.. prioritati.. PARTENERIATE_LOCALE_sf.. gheorghe.. PARTENERIATE_LOCALE_final.. pps.. Grupe prioritati cv.. Prefectura - program dezv sociala- 2006.. PROGRAME LOCALE SI REGINALE.. COMPONENTA CLD (matrice).. PRAI 2007-date p.. muncii - ANOFM..

  Original link path: /modules.php?name=Disp&kat=10
  Open archive

 • Title: AJOFP-Covasna
  Original link path: /modules.php?name=Disp&kat=13
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: AJOFP-Covasna
  Descriptive info: TABEL privind situatia cursurilor oferite prin CRFPA BRASOV.. FURNIZORI DE FORMARE PROFESIONALA la 22.. 2008 - din evidenta BJA Covasna.. UCENICIA LA LOCUL DE MUNCA.. PREVEDERI LEGISLATIVE.. MACHETA PENTRU CONSILIUL JUDETEAN COVASNA.. Documentatia necesara selactarii programelor de formare profesional organizate prin furnizori autorizati in conditiile legii.. Documente necesare selectarii ofertelor depuse urmare a serviciilor de formare profesionala organizate de furnizori autorizati în conditiile legii - data selectiei este 27.. 05.. 2009.. ANEXA 12 punctaj final.. ANEXA 11 grila evaluare program formare.. ANEXA 09 Tabel formatori.. ANEXA 10 macheta ORAR.. ANEXA 07 tabel participanti la curs.. ANEXA 08 MACHETA DEVIZ.. ANEXA 06 model nota de fundamentare.. ANEXA 05 model Plan formare.. ANEXA 04 tabel someri incadrati 12 luni.. ANEXA 03 declaratie de eligibilitate art.. 48.. ANEXA 02 declaratie nr de salariati.. ANEXA 01 model cerere.. caiet de sarcini art.. 48 sel 27.. 09.. ANEXA 13 contract pt subventie formare.. Programele de formare profesional organizate de furnizori autorizati si a caror selectie se realizeaza in data de 27.. 2009 în condi iile prev zute la art.. 48^1 din legea 76/2002 modificat i completat.. MESERII AUTORIZATE LA CRFPA BRASOV.. FURNIZORI DE FORMARE PROFESION.. necpersp2007 CONS JUD.. Agentia Nationala pentru Ocuparea Fortei de Munca organizeaza, gratuit, cursuri de calificare/recalificare pentru someri.. Persoanelor aflate în cautarea unui loc de munca li se ofera astfel posibilitatea dobândirii cunostintelor teoretice si practice specifice unei noi meserii care sa mareasca sansele ocuparii unui loc de munca.. Structura serviciilor de calificare/recalificare porneste de la cursuri de meserii, pâna la cursuri de perfectionare.. De asemenea, sunt organizate si cursuri de initiere în termenii de baza ai economiei de piata sau cursuri de pregatire pentru crearea de întreprinderi mici.. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca prevede ca serviciile de formare profesionala se acorda, gratuit, urmatoarelor categorii de persoane, astfel:.. a) au devenit someri (indemnizati sau neindemnizati);.. b) nu au putut ocupa loc de munca dupa absolvirea unei institutii de anvatamant sau dupa satisfacerea stagiului militar;.. c) au obtinut statutul de refugiat sau alta forma de protectie internationala, conform legii;.. d) nu au putut ocupa loc de munca dupa repatriere sau dupa eliberarea din detentie.. Conform Legii nr.. 107/2004 pentru modificarea si completarea Legii nr.. 76/2004 a fost extinsa gama de beneficiari ai cursurilor gratuite de formare profesionala, fiind suportate cheltuielile si pentru:.. - persoanele incadrate in munca, la revenirea din concediul pentru cresterea copilului pana la implinirea varstei de 2 ani, respectiv 3 ani in cazul copilului cu handicap;.. - persoanele care si-au reluat activitatea dupa satisfacerea stagiului militar;.. - persoanele care au reluat activitatea ca urmare a recuperarii capacitatii de munca dupa pensionarea pentru invaliditate;.. - persoanele care isi desfasoara activitatea in mediul rural si nu realizeaza venituri lunare sau realizeaza venituri lunare mai mici decat indemnizatia de somaj si care sunt inregistrate la agentiile pentru ocuparea fortei de munca;.. - persoanele care executa o pedeapsa privativa de  ...   interes de serviciu.. Cofinantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a programelor de formare profesionala organizate de catre angajatori pentru salariatii proprii.. O alta masura noua, cuprinsa in Legea nr.. 107/2004, este cofinantarea din bugetul asigurarilor pentru somaj a programelor de formare profesionala organizate de catre angajatori pentru salariatii proprii.. In scopul prevenirii somajului si consolidarii locurilor de munca prin cresterea si diversificarea competentelor profesionale ale persoanelor incadrate in munca, angajatorilor care organizeaza, in baza planului de formare profesionala, programe de formare profesionala pentru proprii angajati, derulate de furnizori de servicii de pregatire profesionala, autorizati in conditiile legii, se acorda, din bugetul asigurarilor pentru somaj, o suma reprezentand 50% din cheltuielile cu serviciile de formare profesionala organizate pentru un numar de cel mult 20% din personalul angajat.. Angajatorii pot beneficia de cofinantare pentru derularea unui singur program de formare profesionala in cursul unui an.. Suma se acorda din bugetul asigurarilor pentru somaj.. Angajatorii sunt obligati sa mentina raporturile de munca sau de serviciu ale persoanelor participante la programul de formare profesionala, pentru care s-a acordat cofinantarea, cel putin 3 ani de la data acordarii sumei.. Prin Legea nr.. 107/2004 care a modificat si completat Legea nr.. 76/2002, s-au creat noi oportunitãti de orientare a activitãtii de formare profesionalã cãtre mediul rural si cãtre anumite grupuri tintã care pânã acum nu beneficiau de servicii de formare profesionalã gratuite.. Astfel, de servicii gratuite de formare profesionalã beneficiazã si urmãtoarele categorii:.. persoane care desfãsoarã activitãti în mediul rural si nu realizeazã venituri lunare sau relizeazã venituri lunare mai mici decât indemnizatia de somaj si care sunt înregistrate la agentiile judetene pentru ocuparea fortei de muncã,.. persoane angajate care au reluat activitatea ca urmare a încetãrii concediului pentru cresterea copilului,.. persoane angajate care au reluat activitatea ca urmare a recuperãrii capacitãtii de muncã dupã pensionarea pentru invaliditate,.. persoane angajate care au reluat activitatea dupã satisfacerea stagiului militar,.. persoanele aflate în detentie care mai au de executat cel mult 9 luni pânã la ultima zi de executare a pedepsei.. În scopul prevenirii somajului, angajatorii pot organiza programe de formare profesionalã pentru proprii angajati, cheltuielile de formare fiind suportate din bugetul asigurãrilor pentru somaj, în proportie de 50% pentru un numãr de cel mult 20% din personalul angajat.. Persoanele aflate în cãutarea unui loc de muncã, care beneficiazã de servicii gratuite de formare profesionalã, au urmãtoarele drepturi:.. sã beneficieze de pregãtire teoreticã si practicã pe durata cursului.. sã beneficieze de rechizite, materiale de instruire si manuale.. sã beneficieze de abonament gratuit pe mijloacele de transport în comun pentru traseul de la domiciliu la unitatea de pregãtire.. sã beneficieze de consultatii medicale, analize medicale.. persoanele care nu se pot deplasa zilnic la unitatea de pregãtire sau locuiesc la o distantã mai mare de 50 km de unitatea de pregãtire, au dreptul sã beneficieze de cazare si masã pe durata cât participã la pregãtirea profesionalã.. IMPORTANT.. Legea 279 2005 ucenicie la locul de munca..

  Original link path: /modules.php?name=Disp&kat=14
  Open archive

 • Title: AJOFP-Covasna
  Descriptive info: CAIET DE SARCINI MACS FINANTATE DIN FONDURI ALE BANCII MONDIALE pentru selectia din anul 2008, avand TERMENUL la 11.. 02.. 2008 ora 12.. BURSA LOCURILOR DE MUNCA, DATE STATISTICE prezentare grafica.. DECLARATII NECESARE ACORDARII SUBVENTIILOR PREVAZUTE DE ART.. 80 SI ART.. 85 DIN LEGEA NR.. 76/2002.. grafice bursa 2001-2008.. DOC.. caiet de sarcini MACS-2008.. 76/2002 PRIVIND SISTEMUL ASIGURARILOR PENTRU SOMAJ SI STIMULAREA OCUPARII FORTEI DE MUNCA MODIFICATA SI COMPLETATA CU LEGEA NR.. 107/2004.. Pentru acordarea subventiei prevazuta de Art.. 85 din Legea nr.. 76/2002 privind sistemul asigurarilor pentru somaj si stimularea ocuparii fortei de munca, modificata si completata cu Legea nr.. 107/2004, angajatorii vor declara pe propria raspundere daca au avut/nu au avut raporturi de munca/de serviciu, in ultimii 2 ani cu persoanele care vor fi incadrate si pentru care se va acorda subventia prevazuta de Art.. 76/2002.. De asemenea, angajatorii care solicita acordarea subventiilor prevazute de Art.. 80 si Art.. 76/2002 vor declara pe propria raspundere daca, au incetat/nu au incetat raporturile de munca/de serviciu ale persoanelor pentru care au beneficiat de aceste subventii inaintea termenelor prevazute de lege deoarece potrivit Art.. 851  ...   2 ani de la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu.. 83, alin.. (2) din Legea nr.. 76/2002 are urmatorul cuprins: â Angajatorii care inceteaza raporturile de munca sau de serviciu ale absolventilor, anterior termenului prevazut la alin.. (1), sunt obligati sa restituie, in totalitate, agentiilor pentru ocuparea fortei de munca sumele incasate pentru fiecare absolvent, plus dobanda de referinta a Bancii Nationale a Romaniei in vigoare la data incetarii raporturilor de munca sau de serviciu, daca incetarea acestora a avut loc din urmatoarele motive:.. a) incetarea raportului de munca in temeiul art.. b) incetarea raportului de serviciu in temeiul art.. Subventia acordata angajatorilor pentru incadrarea in munca a absolventilor institutiilor de invatamant prevazuta de art.. 80 din Legea nr.. 76/2002 se acorda numai daca, la data absolvirii studiilor, acestia nu aveau raporturi de munca/de serviciu, potrivit Art.. 511din H.. 174/2002 pentru aprobarea Normelormetodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.. 76/2002, modificata si completata cu H.. 934/2004.. Absolventii vor completa la sediul A.. Covasna declaratia pe propria raspundere privind existenta raporturilor de munca/de serviciu la data absolvirii studiilor.. DECLARATIE ABSOLVENT.. DECLARATIE ART.. 85..

  Original link path: /modules.php?name=Disp&kat=15
  Open archive

 • Title: AJOFP-Covasna
  Descriptive info: Categoria:.. Administratie.. Altele.. Arhitectura/Design.. Audit/Consultanta.. Banci/Asigurari.. Constructii.. Educatie/Cultura.. Finante/Contab.. Inginerie.. IT Hardware.. IT Software.. Juridic.. Management.. Marketing.. Media/Publicitate.. Resurse Umane.. Sanatate.. Secretariat.. Telecom/Internet.. Turism.. Vanzari.. Nu existã locuri de muncã în aceastã categorie.. 02 Seconds..

  Original link path: /modules.php?name=Lm
  Open archive

 • Title: AJOFP-Covasna
  Descriptive info: Click.. AICI.. pentru a scrie in cartea de oaspeti.. zamfiric@aol.. com.. Afghanistan.. from http://cura-de-slabire.. org.. Great place mankind.. For anyone who is serious about a href= http://dietadisociata.. com Dieta Disociata /a evening for me.. alecsnadria@aol.. from http://pastiladeslabit.. weebly.. com/.. Very good article person.. In case you are focused on http://pastiladeslabit.. com/ retete de slabit eficiente , http://pastiledeslabit2.. blogspot.. com/ produse de slabit eficiente , pm hours me personally.. May 09, 2011 - 04:17 PM.. Urfvvjnx.. from Romania.. crazyivan@yahoo.. -.. visit my website.. Best Site Good Work a href= http://my.. opera.. com/tikeiosi/about Www Lolita Anales Com /a =DDD a href= http://my.. com/ekeahami/about Lola Pictures Lolita Nude /a crgh a href= http://my.. com/ekeafic/about Teen Candid Nonude Lolita /a =-(( a href= http://my.. com/okelalajoh/about Lolita Teen Pics Bbs /a 8P a href= http://my.. com/nyafulog/about Loltas Cute Little Virgins /a 220765 a href= http://my.. com/ydopijaq/about Underage Teen Lolita Gallery /a =-OOO a href= http://my.. com/riasuyte/about Non Nude Loli Teens /a 19690 a href= http://my.. com/jutuinop/about Lolita Legal Underwear Models /a mbt a href= http://my.. com/ynysurotem/about Russian Euro Lolita Pics /a hvc a href= http://my.. com/koynii/about Nude Lolas Nasty Pics /a qdtyws a href= http://my.. com/beqojuu/about Young Lolita Image Fap /a 409050 a href= http://my.. com/omanohoh/about Board Loli Pic Tgp /a :-)) a href= http://my.. com/upyyhad/about Lolita Russian Nymphets Porn /a 26678 a href= http://my.. com/ehoceir/about Taboo Little Loli Galleries /a zet a href= http://my.. com/urogoqol/about Preteen Nude Lolitas Portals /a 613419 a href= http://my.. com/loikifa/about Free Lolitas Archiv Hairy /a 485557 a href= http://my.. com/tiypee/about Child Model Topist Lolita /a 563 a href= http://my.. com/akarubit/about Loli 14 Russian Sex /a =(( a href= http://my.. com/gudyila/about Lolitas 13 Years Anal /a :OO a href= http://my.. com/iakemily/about Lolita Little Little Nude /a 533767.. May  ...   http://my.. com/cyreebi/about Russian Lolita Xxx.. Incest /a 484805 a href= http://my.. com/ysaruy/about Nude Russian Nymphet Lolitas /a qwb a href= http://my.. com/oebymodo/about Nude Lolita Model Photos /a rcz a href= http://my.. com/hygubinoqy/about Nn Pre Lolitas Pics /a :-PPP a href= http://my.. com/kejugeqii/about 16 Yo Lolita Pics /a xygy a href= http://my.. com/yimenyo/about Young Lolita Pussy Beauty /a lau a href= http://my.. com/ydicarudu/about Very Hot Young Lolitas /a 935.. May 09, 2011 - 03:15 PM.. Ewczwijj.. goodsam@gmail.. Hello good day a href= http://my.. com/byramaqea/about Preteen Loli Models Com /a rxkqrp a href= http://my.. com/heqohucic/about Young Lolita Nymphets Tgp /a 24864 a href= http://my.. com/epebajojol/about Real Naked Loli Girls /a 06461 a href= http://my.. com/ekueseso/about Pedo Lolita Child Porn /a pch a href= http://my.. com/ehyleju/about Shocking Lolitas Underage Pics /a =PPP a href= http://my.. com/icelais/about Preteen Lolitas South America /a jafihy a href= http://my.. com/cimotyan/about Little Girls Modesl Lolitas /a 8) a href= http://my.. com/ibiuted/about Lolita Boy 13 Nude /a gkcpz a href= http://my.. com/ulagylori/about Russian Lolita Dee Desi /a %[ a href= http://my.. com/kiuheu/about Loli Sex Xxx Xxx /a whtcis a href= http://my.. com/adisonyla/about Free Naked Lolita Images /a 682710 a href= http://my.. com/adosygun/about Lolita 10 14 Top /a iinwmx a href= http://my.. com/irinidoq/about European Naked Lolitas Abused /a 8P a href= http://my.. com/iyjori/about Underage Lolitas Pussy Pics /a =P a href= http://my.. com/nakuosa/about Little Lolitas Panty Models /a %-PP a href= http://my.. com/cicomake/about Bbs Kds Lol Top /a guk a href= http://my.. com/efadyteyp/about 3d Pre Lolita Teen /a :-) a href= http://my.. com/urafyqyge/about Preteen Lesbian Lolita Porn /a =O a href= http://my.. com/rokigio/about Pure Lolita Nude Pics /a tstyor a href= http://my.. com/maedyte/about Little Lolitas Russian Pics /a 982.. [start] pagina #.. din 101 [.. sfarsit.. ].. 06 Seconds..

  Original link path: /modules.php?name=Guestbook
  Open archive


 • Archived pages: 344