www.archive-ro-2012.com » RO » I » INCSMPS

Choose link from "Titles, links and description words view":

Or switch to "Titles and links view".

  Archived pages: 447 . Archive date: 2012-07.

 • Title: INCSMPS -   Home
  Descriptive info: .. Home.. English.. Romana.. Home.. About Us.. Contact Us.. Management.. Departments.. RDI Activities.. Our Staff.. Publications.. Other Activities, According to the Law.. Events/Announcements.. Partners.. Awards.. Career.. Useful Links.. Public Procurement.. Presentation.. Fields of Activity:.. INCSMPS has as object of activity: research and development in the field of social and humanist sciences, which all into: CAEN code 7320, UNESCO code 5302.. 02 In accordance with article 3 in the GD no.. 1305/1996 and 1773/21.. 10.. 2004, the institute s main object of activity is to carry out surveys and research with theoretical-applicative character in fields of national interest regarding the human resources management, social development and social protection in Romania.. In order to achieve the main object of activity, the following objectives are envisaged.. General objectives:.. To strengthen the scientific expertise and excellence of the institute, in the field of labour  ...   at national level.. Read more.. [ Back ].. Comunicat de presa - Finalizarea proiectului POSDRU/63/3.. 2/S/41637.. Comunicat de presa.. Details.. Competition for scientific excellence Professor Gheorghe Raboaca.. Following the evaluation process of the scientific papers submitted by participants, the Award Committee decided to grant Professor George R boac Scientific Excellence Award- 2012 edition.. INCSMPS RECERTIFICATION REPORT.. INCSMPS RECERTIFICATION REPORT Annexes to INCSMPS RECERTIFICATION REPORT.. Acces National Electronic-ANELiS.. RESURSE INFORMATIONALE ELECTRONICE - 2011.. National Conference.. National Conference with International Participation EUROPE 2020 STRATEGY - CHALLENGES FOR ECONOMIC AND SOCIAL SCIENTIFIC RESEARCH Bucharest, 03 November 2011 Place: Academy of Economics Studyes Bucharest.. Press Release.. COMUNICAT DE PRES Proiect FSE - POSDRU 41637.. MANAGERUL IN PAS CU REALITATEA PRIN DIALOG SOCIAL.. MANAGERUL IN PAS CU REALITATEA PRIN DIALOG SOCIAL (actiune finantata prin programul Phare al U.. E.. pentru Romania ) componenta de formare specializata..

  Original link path: /
  Open archive

 • Title: INCSMPS -   Home
  Original link path: /index.php?lang=english
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: INCSMPS - ■ Acasă
  Descriptive info: Acas.. Despre noi.. Contact.. Departamente.. Activitati de CDI.. Personal.. Publicatii.. Alte Activit i Conform Legii.. Evenimente/Anun uri.. Parteneri.. Premii.. Oportunit i/carier.. Leg turi Utile.. Achizitii publice.. Prezentare.. Domenii de activitate.. INCSMPS - Marca Inregistrat în BULETINUL OFICIAL DE PROPRIETATE INDUSTRIAL Sec iunea M rci nr.. 9/2006.. INCSMPS are ca obiect de activitate: cercetare-dezvoltare în domeniul tiin elor sociale i umaniste care se încadreaz în: cod CAEN 7320 cod UNESCO 5302.. 02 În conformitate cu art.. 3 din HG nr.. 1305/1996 i nr.. 1773/21.. 2004 obiectul principal de activitate al institutul este de realizare de studii i cercet ri cu caracter teoretic-aplicativ în domenii de interes na ional privind managementul resurselor umane dezvoltarea social i protec ia social în România.. Pentru realizarea obiectului principal de activitate se au în vedere urm toarele obiective:.. Obiective generale:.. Consolidarea  ...   inerea politicii de cercetare-dezvoltare la nivel na ional.. Citeste mai departe.. There are no translations availableComunicat de presa.. Concurs de Excelen tiin ific Profesor Gheorghe R boac ".. În urma evalu rii lucr rilor propuse de candida i, Comitetul de premiu a decis acordarea Premiului de Excelen tiin ific Profesor Gheorghe R boac - edi ia 2012.. RAPORT DE ACTIVITATE INCSMPS 2011.. RAPORT DE ACTIVITATE INCSMPS 2011 Anexe.. Conferin a Na ional.. Conferin a na ional cu participare interna ional STRATEGIA EUROPA 2020 - PROVOC RI PENTRU CERCETAREA TIIN IFIC ECONOMIC I SOCIAL Bucure ti, 03 noiembrie 2011 Loc de desf urare: Academia de Studii Economice Bucure ti.. Comunicat de pres.. MANAGERUL IN PAS CU REALITATEA PRIN DIALOG SOCIAL actiune finantata prin programul Phare al U.. pentru Romania componenta de formare specializata INVITATIE de participare..

  Original link path: /index.php?lang=romanian
  Open archive

 • Title: INCSMPS - ■ Acasă
  Original link path: /index.php?option=com_frontpage&Itemid=1
  (No additional info available in detailed archive for this subpage)

 • Title: INCSMPS - Despre Noi
  Descriptive info: Despre noi.. Despre Noi.. Scurt Prezentare.. De la înfiin area sa, în anul 1990, institutul a desf urat activitate de cercetare tiin ific în domeniul pie ei muncii i protec iei sociale, sprijinind eforturile României de creare i dezvoltare a unei economii durabile, bazate pe principii moderne, europene.. Înfiin area institutului a reprezentat o necesitate pentru crearea expertizei tiin ifice în domeniul socioeconomic în România, o recunoa tere a importan ei acestuia în contextul transform rilor care au avut loc începând cu anul 1990.. Astfel, studiile elaborate de colectivele institutului au fost orientate cu prioritate c tre solicit rile administra iei centrale i s-au înscris în obiectivele strategiilor na ionale, contribuind la fundamentarea politicilor în domeniu.. Calitatea demersului, precum i angajarea cercet torilor înefortul general de proiectare a noii societ i române ti au f cut, ca an de an, s creasc importan a institutului i recunoa terea sa na ional i interna ional.. În conformitate cu politica general de dezvoltare institu ional în domeniul CD în anul 1996 a fost evaluat i recunoscut calitatea realiz rilor institutului prin acordarea statutului de institut na ional (HG nr.. 1305/1996 modificat i completat prin HG nr.. 1773/21.. 2004).. În contextul sus-men ionat cercetarea tiin ific din institut referitoare  ...   pe de o parte la dezvoltarea unui mediu social activ iar pe de alt parte la semnalarea apari iei unor noi fenomene socio-economice i a necesit ii adopt rii unor tipuri noi de ac iune.. În întreaga activitate de cercetare desf urat de institut atât în cadrul programelor de cercetare dezvoltare la care particip m cât i prin contracte directe cu beneficiari s-au avut în vedere fundamentarea i prezentarea de alternative cu baz tiin ific în luarea deciziilor privind domeniul social la orice nivel precum i cuantificarea eficien ei i previzionarea impactului diferitelor op iuni care s permit elaborarea la nivel na ional a unor politici în domeniul pie ei muncii i cel social orientate c tre satisfacerea nevoilor sociale.. De asemenea institutul i-a orientat activitatea c tre tematici care s permit armonizarea politicilor na ionale din domeniul s u de activitate cu cerin ele în domeniu impuse de procesul de aderare/integrare a rii noastre la structurile socio-economice ale Uniunii Europene c tre obiective ale programelor de cercetare tiin ific elaborate de Comisia European sau de alte structuri interna ionale.. Toate acestea au stat la baza strategiilor proprii de dezvoltare în plan tiin ific i al resursei umane elaborate periodic de conducerea institutului.. [ Inapoi ]..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=19&Itemid=26
  Open archive

 • Title: INCSMPS - Contact:
  Descriptive info: Contact.. INCSMPS.. Str.. Povernei 6-8.. Bucuresti.. Sector 1.. Romania.. 010643.. +40-21-3124069/3172431.. +40-21-3117595.. Trimitere e-mail:.. Nume:.. Adresa e-mail:.. Subiect mesaj:.. Mesajul:..

  Original link path: /index.php?option=com_contact&Itemid=3
  Open archive

 • Title: INCSMPS - Management
  Descriptive info: Management.. Consiliul de Administratie.. Comitetul de Directie.. Consiliul Stiintific.. Comisia de Etic.. Cadrul legislativ.. HG nr.. 1305/1996.. privind înfiintarea Institutului National de Cercetare în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale.. 1773/2004.. privind organizarea si functionarea Institutului National de Cercetare în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale.. Ordinul nr.. 588/2004.. al ministrului muncii, solidaritatii sociale si familiei, privind aprobarea structurii organizatorice a Institutului National de Cercetare în Domeniul Muncii si Protectiei Sociale.. Decizia.. ANCS nr.. 9634/14.. 04.. 2008.. , pozitia 32, de reacreditare a INCSMPS ca INCD.. Statutul juridic.. INCSMPS Bucure ti,.. conform HG.. 1773 din 21 octombrie 2004,.. este persoan juridic român ,.. func ionând ca institut na ional de CDI,.. în coordonarea.. Ministerului Muncii, Solidarit ii Sociale i Familiei (actual Ministerul Muncii, Familiei i Protec iei Sociale - MMFPS).. INCSMPS func ioneaz pe baz de.. gestiune economic i autonomie financiar.. , calculeaz amortismente i conduce eviden a contabil în regim economic i î i desf oar activitatea în conformitate cu prevederile Ordonan ei Guvernului nr.. 57/2002 privind cercetarea tiin ific i dezvoltarea tehnologic , aprobat cu modific ri i complet ri prin Legea nr.. 324/2003, cu modific rile ulterioare, precum i ale Regulamentului s u de func ionare, aprobat  ...   ii organizate pe pia a specific de cercetare-dezvoltare, care func ioneaz ca orice pia liber concuren ial.. Managementul general al INCSMPS.. este asigurat de un.. Consiliu de Administra ie.. , format din 7 membri, numi i prin ordin al Ministrului Muncii Familiei i Protec iei Sociale, cu avizul autorit ii de stat pentru cercetare dezvoltare, la propunerea conducerii autorit ii de la care ace tia provin, pentru un mandat de 4 ani.. Managementul operativ al INCSMPS.. este asigurat de.. Comitetul de direc ie.. i de.. directorul general.. este format din: directorul general, directorul tiin ific i directorul economic i î i exercit atribu iile în limita competen elor propuse de directorul general, aprobate de Consiliul de Administra ie.. Acest comitet întreprinde ac iuni concrete pentru realizarea obiectivelor rezultate din urm toarele documente:.. - Strategia i Planul de dezvoltare ale INCSMPS;.. - Programul anual de cercetare dezvoltare-inovare;.. - Bugetul de venituri i cheltuieli;.. - Programul de investi ii;.. - Sistemul de asigurare a calit ii;.. - Planul de formare profesional.. Managementul tiin ific al INCSMPS.. Consiliul tiin ific.. , format din 7 membri, ale i prin vot de c tre cercet torii institutului, pe o perioad de 7 ani..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=50&Itemid=56
  Open archive

 • Title: INCSMPS - Departamente
  Descriptive info: Departamente.. - Pia a Muncii.. - Marketing si Relatii cu Publicul.. - Resurse Umane i Rela ii Industriale.. - Indicatori Sociali i Nivel de Trai.. - Politici de Asigur ri i Asisten Social.. E alonul func ional de baz la nivelul institutului este.. departamentul.. constituit de 10-15 cercet tori, condus de un ef de departament.. Departamentele au fost organizate pe marile arii tematice ale pie ei muncii i protec iei sociale, corespunz toare în acela i timp, i obiectivelor M.. M.. S.. F.. Aceste departamente realizeaz coordonarea tiin ifico - metodologic i opera ional a activit ilor de cercetare-dezvoltare, în principal, precum i de consultan i training, asigurând i specializarea resurselor umane alocate.. În institut, pentru func iunea specific de CDI, este opera ionalizat o  ...   Hot rârii Guvernului nr.. 2004, cât i cu cerin ele pie ei de CDI, orientat c tre un management prin proiecte.. Opera ionalizarea acestei structuri flexibile, adecvate conducerii activit ii conform principiilor.. managementului prin obiective.. i a.. managementului prin proiecte.. , este fundamentat pe o strategie de gestiune informatic flexibil STIG - a resurselor umane.. Strategia STIG presupune gestionarea unei baze de date, care cuprinde informa ii despre competen ele profesionale, lingvistice, de comunicare etc.. , ale tuturor cercet torilor din INCSMPS, informa ii despre gradul de alocare i înc rcare a personalului de CDI cu activit i specifice, anual i multianual, în cadrul proiectelor existente, precum i informa ii despre nevoile de realizare eficient a proiectelor aflate în portofoliul anual i multianual al institutului..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=24&Itemid=58
  Open archive

 • Title: INCSMPS - Activitati de Cercetare, Dezvoltare si Inovare
  Descriptive info: Activitati de CDI.. Programe in derulare.. Programe realizate in ultimii cinci ani.. Obiective de CD pe termen mediu si scurt.. Activitati de Cercetare, Dezvoltare si Inovare.. Activitatea de Cercetare-Dezvoltare i Inovare.. abordeaz cu prioritate urm toarele tematici:.. a) Pia a muncii.. resursele de munc ;.. cererea de for de munc ;.. omajul;.. prognoze privind pia a muncii;.. sistemul informa ional al pie ei muncii;.. salariul, salariul minim i echilibrul pie ei muncii;.. institu ii i agen i ai pie ei muncii;.. dialogul social;.. legisla ia muncii;.. b) Educa ia continu.. evaluarea impactului sistemelor de educa ie, formare i perfec ionare profesional asupra eficien ei pie ei muncii;.. evaluarea tehnicilor i metodelor de formare i perfec ionare profesional ;.. evaluarea cerin elor de calificare la nivel  ...   de munc : rela ii conflictuale-neconflictuale, parteneriat, comunicare informare - analiz diagnostic, impact;.. motiva ia muncii: forme, metode, modele de cointeresare;.. normarea muncii;.. d) Politici sociale i fenomene sociale.. s r cia i excluziunea social - evaluare, scenarii de reducere, politici;.. incluziune i coeziune social -analiz diagnostic,evaluare impact, politici;.. sisteme de asigur ri sociale i politici de asigur ri-analize diagnostic, evaluare impact, scenarii de evolu ie, politici;.. sisteme de asisten social în domeniul popula iei i familiei, vârstnicilor, copiilor, persoanelor cu dizabilit i - analiz diagnostic, evaluare de impact, scenarii, politici;.. e.. ) Problematica socio-uman în procesul de schimbare, modernizare i integrare a României în structurile europene.. f) Strategii i modele de dezvoltare socio-economic la nivel na ional, teritorial i sectorial.. g) Managementul macro si microeconomic..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=23&Itemid=35
  Open archive

 • Title: INCSMPS - Personal
  Descriptive info: Personal.. În cadrul INCSMPS, pentru func iunea specific de CDI, este opera ionalizat o structur organizatoric flexibil , structurat pe colective de cercetare - dezvoltare interdepartamentale, constituite în conformitate atât cu direc iile tematice din Regulamentul de Organizare i Func ionare al Institutului Na ional de Cercetare tiin ifica in Domeniul Muncii si Protec iei Sociale, cât i cu cerin  ...   adecvate conducerii activit ii conform principiilor managementului prin obiective i a managementului prin proiecte , fundamentate pe o strategie de gestiune informatic flexibil STIG - a resurselor umane, activitatea de cercetare se desf oar în.. echipe interdisciplinare.. În acest fel, rezultatele i expertiza personalului sunt valorificate, de asemenea, în proiectele dezvoltate de c tre celelalte echipe de cercetare din INCSMPS..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=60&Itemid=67
  Open archive

 • Title: INCSMPS - Publicaţii
  Descriptive info: Publicatii.. Publica ii.. C rti i capitole de carte.. Publica ii în BDI..

  Original link path: /index.php?option=com_content&task=view&id=27&Itemid=42
  Open archive


 • Archived pages: 447